กปภ.สาขารัตนบุรี บริการเชิงรุกเพิ่มผู้ใช้น้ำถึงบ้าน รับค่าติดตั้งประปาในหมู่บ้านที่ห่างไกล ลดภาระลูกค้า

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดยนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี (ผจก.กปภ.สาขารัตนบุรี) พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด ได้ออกประชาสัมพันธ์ และออกบริการเชิงรุก ถึงบ้านผู้ใช้น้ำ เพื่อลดภาระของลูกค้า เนื่องจากได้ทำการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำไปที่ หมู่บ้านเป้าน้อย ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ได้นำคำขอติดตั้งประปาไปแจกให้กับผู้ขอใช้น้ำแล้วครั้งก่อน ซึ่งมีผู้แจ้งความประสงค์ขอติดตั้งประปา จำนวน ๒๕ ราย จึงทำการสำรวจ และแจ้งค่าติดตั้งวางท่อประปาให้กับผู้ต้องการขอใช้น้ำทราบแล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และเป็นการลดภาระของลูกค้าที่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานด้วยตนเอง เนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าวมีระยะทางไกลจาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตบุรี มาก รวมถึงเพื่อเป็นการให้บริการตามสโลแกนที่ว่า บริการถูกใจ ยืนหยัดในคุณภาพ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี จึงได้ออกบริการรับค่าติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ขอใช้น้ำ พร้อมทั้งได้บอกขั้นตอนการมาติดตั้งมาตรวัดน้ำไว้บริเวณหน้าบ้านของผู้ขอใช้น้ำให้ทราบเบื้องต้นก่อน และจะดำเนินการติดตั้งประปาให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันต่อไป / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ