กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ออกตรวจสอบน้ำดื่ม กปภ. เพื่อน้องคนดี ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัชมังคลานุสรณ์)

นายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ (ผอ.กปภ.ข.๘) กล่าวว่า ตามที่ กปภ. ได้จัดทำโครงการ ตรวจสอบน้ำดื่ม กปภ. เพื่อน้องคนดี ตามหลักการที่ว่า มี กปภ.สาขาตั้งอยู่ในพื้นที่ใด จะต้องมีโรงเรียนภาคีเข้าร่วมโครงการตรวจสอบน้ำดื่ม กปภ. เพื่อน้องคนดี อย่างน้อย ๑ โรงเรียน โดยมีเป้าประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ภูมิภาคได้ดื่มน้ำสะอาด ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเติบโตเป็นคนดีมีสุขภาพแข็งแรงของสังคมต่อไป และเพื่อให้พนักงานของ กปภ. มีจิตสาธารณะ ในการทำความดีช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี อันเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม หรือ CSR อย่างยั่งยืน ล่าสุด เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ (กปภ.ข.๘) โดยกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำโดยงานควบคุมคุณภาพน้ำ , กองระบบจำหน่าย โดยงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.๘ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ (กปภ.สาขาศรีสะเกษ) และ โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัชมังคลานุสรณ์) ซึ่งเป็นโรงเรียนภาคีแห่งที่ ๒ ของ กปภ.ข.๘ ที่เข้าร่วมโครงการในเขตพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ซึ่งในวันดังกล่าวทีมงานได้ออกตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาภายในบริเวณโรงเรียนที่เป็นจุดให้บริการน้ำดื่มสำหรับนักเรียน รวมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำประปาเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ทั้งด้าน กายภาพ เคมี แบคทีเรีย สารเป็นพิษ (โลหะหนัก) ตามโครงการตรวจสอบน้ำดื่ม กปภ.เพื่อน้องคนดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ พร้อมกันนี้ในวันดังกล่าวได้มี กลุ่มน้องๆ เยาวชนภายในโรงเรียน และคณะอาจารย์ผู้ควบคุม ได้เข้าร่วมตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาภายในโรงเรียนด้วย ซึ่งในลำดับต่อไปจะได้มีการสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ทางโรงเรียนทราบต่อไป / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ