กปภ.สาขารัตนบุรี รับมอบป้ายรับรอง โครงการ (Clean Water Good Plant ) ๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ (กปภ.ข.๘) ได้จัดกิจกรรมมอบใบประกาศรับรองโรงกรองน้ำคุณภาพ ตามมาตรฐานโครงการน้ำสะอาด โรงกรองดี (Clean Water Good Plant) ประจำปี ๒๕๕๔ ณ กปภ.ข. ๘ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ให้กับโรงกรองน้ำที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพของโครงการฯ ได้แก่ โรงกรองน้ำรัตนบุรี และโรงกรองน้ำท่าตูม จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยบริการของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี (กปภ.สาขารัตนบุรี) โดยในวันดังกล่าวนายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ได้มอบหมายให้นายสืบศักดิ์ แจ่มใส ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ (ผช.กปภ.ข.๘) ให้เกียรติเป็นผู้มอบใบประกาศรับรอง พร้อมด้วยนายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ นายทวีสรรค์ สืบภา ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ นายไพฑูรย์ ไตรวัฒนาศิริ ผู้อำนวยการ กองบริหารทั่วไป นางสาวสุมณฑา จริยานพิวาทย์ ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน ร่วมในพิธีมอบใบประกาศในครั้งนี้ด้วย โดยมีนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี รับมอบใบประกาศรับรองในครั้งนี้ และจะได้นำไปติดตั้งที่โรงกรองน้ำเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พนักงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่มาเยี่ยมเยือนที่โรงกรองน้ำได้รับทราบ ว่าโรงกรองน้ำแห่งนี้มีคุณภาพ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้น้ำได้เป็นอย่างดี / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ