กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล ๒ “รัชมังคลานุสรณ์” จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา โครงการตรวจสอบน้ำดื่ม กปภ. เพื่อน้องคนดี

 

 

กปภ..๘ และ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล ๒ “รัชมังคลานุสรณ์” จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา โครงการตรวจสอบน้ำดื่ม กปภ. เพื่อน้องคนดี

 

         

นายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ (ผอ.กปภ..) กล่าวว่า ตามที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ (กปภ..) และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ (กปภ.สาขาศรีสะเกษ) ได้ดำเนินงาน โครงการ ตรวจสอบน้ำดื่ม กปภ. เพื่อน้องคนดี ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล ๒ “รัชมังคลานุสรณ์” อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ตามหลักการที่ว่า มี กปภ.สาขาตั้งอยู่ในพื้นที่ใด จะต้องมีโรงเรียนภาคีเข้าร่วมโครงการตรวจสอบน้ำดื่ม กปภ. เพื่อน้องคนดี อย่างน้อย ๑ โรงเรียน โดยมีเป้าประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ภูมิภาคได้ดื่มน้ำสะอาด ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเติบโตเป็นคนดีมีสุขภาพแข็งแรงของสังคมต่อไป และเพื่อให้พนักงานของ กปภ. มีจิตสาธารณะ ในการทำความดีช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี อันเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม หรือ CSR อย่างยั่งยืน

ล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ กปภ..๘ และ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล ๒ “รัชมังคลานุสรณ์” อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโรงเรียนภาคีแห่งที่ ๒ ของ กปภ..๘ ที่เข้าร่วมโครงการในนามของ กปภ.สาขาศรีสะเกษ และได้ดำเนินการตรวจสอบน้ำดื่มภายในโรงเรียน ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๒ “รัชมังคลานุสรณ์” โดยกิจกรรมในวันดังกล่าวได้มีการตัดริบบิ้นส์เปิดป้ายรับรองของโครงการฯ , การมอบใบประกาศรับรองคุณภาพน้ำให้กับโรงเรียน , กิจกรรมมอบทุนการศึกษาจำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท และอุปกรณ์กีฬาจำนวนหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วย ลูกฟุตซอล ๒๐ ลูก วอลเล่ย์บอล ๑๕ ลูก และลูกตะกร้อ ๑๕ ลูก ให้กับโรงเรียนได้นำไปใช้ในกิจกรรมของทางโรงเรียนต่อไป โดยในวันดังกล่าวได้มอบหมายให้นายสืบศักดิ์ แจ่มใส ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ (ผช.กปภ..) เป็นผู้มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา พร้อมด้วยนายสุเมธ แว่นประชา ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย นายสุวิทย์ จันทรุกขา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ (ผจก.กปภ.สาขาศรีสะเกษ) และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมนี้ด้วย พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะอาจารย์คอยให้การต้อนรับกันอย่างอบอุ่น พร้อมกันนี้ในวันดังกล่าว ท่าน ผช.กปภ..๘ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ และคณะได้เยี่ยมชมจุดให้บริการน้ำดื่มของโรงเรียน และร่วมดื่มน้ำ ณ จุดบริการน้ำดื่มของทางโรงเรียนด้วย เพื่อยืนยันความสะอาดของน้ำดื่ม อย่างไรก็ตามในลำดับต่อไป กปภ.. ๘ และ กปภ.สาขาศรีสะเกษ จะยังคงส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มภายในโรงเรียน อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพน้ำดื่มให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่มของ กปภ. ต่อไป  / 

ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ