ผช.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาศรีสะเกษ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย Service Audit

 

ผช.กปภ..๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาศรีสะเกษ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย Service Audit

     

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ นายสืบศักดิ์ แจ่มใส ผช.กปภ..๘ พร้อมด้วยนายสุเมธ แว่นประชา ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย และงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ..๘ ได้รับมอบหมายจากนายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผอ.กปภ..๘ ให้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ. สาขาศรีสะเกษ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ภายในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้พนักงานได้นำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ การตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาศรีสะเกษ ในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการออกตรวจเยี่ยมสถานที่ให้บริการประชาชนของ กปภ. หรือ (Service Audit) ของผู้บริหารฯ ตามนโยบายการพัฒนาการบริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของ กปภ. ให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น  / 

ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ