กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

นายสุวิทย์  จันทรุกขา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ มอบหมายให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ จังหวัดศรีสะเกษ  ปี 2554  เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐและเอกชน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยได้ฝึกซ้อมแผนฯ เมื่อวันศุกร์ที่  19  สิงหาคม  2554  เวลา 08.00 - 12.30 น. ณ บริเวณสถานีบริการก๊าซ LPG สะพานขาว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ


ข่าวอื่นๆ