กปภ.สาขารัตนบุรี รับมือสถานการณ์น้ำท่วม ณ หน่วยบริการท่าตูม โรงสูบน้ำแรงต่ำ สระพักน้ำดิบหนองสิม

 

       นายไมตรี  เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้หลายพื้นที่ต้องประสบปัญหาน้ำท่วม รวมถึงปริมาณน้ำในแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำของ กปภ.สาขารัตนบุรี ก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปา ดังนั้นการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ได้มอบหมายให้ทีมพนักงานทุกฝ่ายเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ อีกทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขในกรณีเร่งด่วน ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรีได้ดำเนินการป้องกัน แก้ไข และรับมือสถานการณ์น้ำท่วมมาอย่างต่อเนื่อง  ณ หน่วยบริการท่าตูม โรงสูบน้ำแรงต่ำ สระพักน้ำดิบหนองสิม ดังนี้

- วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔  ได้มีการป้องกันน้ำท่วมโรงสูบน้ำแรงต่ำ โดยวางกระสอบทรายกั้นรอบอาคารโรงสูบ และเฝ้าระวังตรวจวัดระดับน้ำทุกวัน

- วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๔ ระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นท่วมบริเวณทางเข้าแรงต่ำ และระดับน้ำในสระพักน้ำดิบล้นท่วมรอบบริเวณ แต่ไม่ส่งผลกระทบเนื่องจากมีแนวกระสอบทรายกั้นอยู่

- วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๔ นายเอกชัย  อัญถกาญน์นา ผอ.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขารัตนบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ณ สถานีสูบน้ำโรงสูบน้ำแรงต่ำ สระพักน้ำดิบหนองสิม และให้แนวทางในการปฏิบัติงาน

- วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๔ สถานการณ์ระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับวิกฤตจึงได้ดำเนินการยกมอเตอร์สูบน้ำขึ้น 1 เครื่อง เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหาย  และเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งไม่ให้เกิดความขัดข้องในการให้บริการแก่ประชาชน โดยขณะนี้ยังคงให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้ตามปกติ

        ทั้งนี้หากมีเหตุต้องหยุดจ่ายน้ำจะทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำทราบโดยเร็ว อีกทั้งหากผู้ใช้น้ำได้รับผลกระทบในเรื่องระบบน้ำประปาจากสถานการณ์น้ำท่วม หรือเหตุอื่นๆที่ทำให้ได้รับบริการอย่างไม่เต็มที่ สามารถแจ้งได้โดยตรงที่ กปภ.สาขารัตนบุรี โทรศัพท์ ๐-๔๔๕๙๙-๙๒๑๐ หรือที่ Call Center ๑๖๖๒


ข่าวอื่นๆ