กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาสังขะ ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตกรั่วลดน้ำสูญเสีย

    เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ นายสุเมธ  แว่นประชา  ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๘ มอบหมายให้ หัวหน้างานน้ำสูญเสีย พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ลงพื้นที่ร่วมกับ กปภ.สาขาสังขะ สำรวจหาท่อแตกรั่วเขตบริเวณพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาสังขะ โดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณน้ำสูญเสียในปี ๒๕๕๕ โดยลงพื้นที่ในเวลากลางคืน ซึ่งพบจุดท่อแตกรั่ว จำนวน ๒๒ จุด ดังนี้

  1. ท่อ PB ๒๐ มม. จำนวน ๑๕ จุด
  2. ท่อ PB ๔๐ มม. จำนวน ๑ จุด
  3. ท่อ PB ๕๐ มม. จำนวน ๒ จุด
  4. ท่อ PVC ๑๐๐ มม. จำนวน ๔ จุด

    ทั้งนี้  ได้ดำเนินการแจ้ง กปภ.สาขาสังขะ เพื่อทำการซ่อมแซมจุดท่อแตกรั่วดังกล่าวแล้วหากแล้วเสร็จ จะสามารถลดอัตราน้ำสูญเสียในพื้นที่ กปภ.สาขาสังขะลงได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่่งการดำเนินงานในการค้นหาท่อแตกรั่วเพื่อลดอัตราน้ำสูญเสียนั้น กปภ.ข.๘ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุก กปภ.สาขาในสังกัด อีกทั้งในปี ๒๕๕๕ ยังมีเป้าหมายลดปริมาณน้ำสูญเสียให้ได้มากที่สุดต่อไป


ข่าวอื่นๆ