ประมวลภาพกิจกรรม กปภ.สาขา ยโสธร

 1. กปภ.สาขายโสธร ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชน ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประไทย จังหวัดยโสธร / 2019-08-05
 2. กปภ.สาขายโสธร ดำเนินการตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 / 2019-07-30
 3. กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562จังหวัดยโสธร / 2019-07-18
 4. กปภ.สาขายโสธรร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. 2562 / 2019-07-11
 5. กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมกิจรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย งานถนนคนเดินยโสธรบ้านสิงห์ท่า / 2019-07-03
 6. กปภ.สาขายโสธร จัดโครงการเติมใจให้กันประจำเดือน มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 4 ปี 2562 / 2019-07-02
 7. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า DSM ประจำปี ๒๕๖๒ / 2019-06-24
 8. กปภ.สาขายโสธร ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องสังฆทาน ผ้าไตรพระราชทาน และเครื่องไทยธรรม / 2019-06-21
 9. กปภ.สาขายโสธรตรวจสอบระบบประปาภายใน ตามโครงการ บริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า DSM / 2019-06-17
 10. กปภ.สาขายโสธร ร่วมกับกองระบบผลิตฯ กปภ.เขต 8 ประชุม การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในองค์กร InternalAuditors / 2019-06-06
 11. กปภ.สาขายโสธร ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย / 2019-06-05
 12. กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟรับอรุณ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 / 2019-06-04
 13. กปภ.สาขายโสธรลงพื้นที่เปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำตามโครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า DSM โรงพยาบาลยโสธร / 2019-05-31
 14. กปภ.สาขายโสธร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แอพลิเคชั่น PWACRM สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร / 2019-05-28
 15. กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมเทศกาลบุญบั้งไฟประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดยโสธร / 2019-05-13
 16. กปภ.สาขายโสธร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น PWA CRM ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ยโสธร / 2019-05-07
 17. กปภ.สาขายโสธร ออกหน่วยให้บริการประชาชน รับคำร้องการขอติดตั้งประปานอกสถานที่ ณ บ้านห้องข่า ต.น้ำคำใหญ่ จ.ยโสธร / 2019-04-26
 18. กปภ.สาขายโสธร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น PWA CRM ณ แขวงทางหลวงชนบทยโสธร จ.ยโสธร / 2019-04-25
 19. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บ้านดอนมะยาง ต.ตาดทอง จ.ยโสธร / 2019-04-24
 20. กปภ.สาขายโสธร สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. โครงการ “ครอบครัวสดใส ผู้สูงวัยใจดี๊..ดี” ประจำปี ๒๕๖๒ / 2019-04-22
 21. กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วม “กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒ จังหวัดยโสธร” ณ บริเวณหน้าหอประชุมวิถีอีสาน จ.ยโสธร / 2019-04-11
 22. กปภ.สาขามหาชนะชัย ลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตก-รั่ว เฝ้าระวังช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒ ณ หน่วยบริการคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร / 2019-04-11
 23. กปภ.สาขายโสธร สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. โครงการ “การจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒” / 2019-04-05
 24. กปภ.สาขายโสธร มอบน้ำบรรจุขวด กปภ. พร้อมร่วมกิจกรรม “แข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล พญาคันคากมินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน 2019” / 2019-04-01
 25. กปภ.สาขามหาชนะชัย ร่วมกับอบต.ผือฮี จัดโครงการประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาในการใช้น้ำประปา พร้อมรับคำขอเป็นผู้ใช้น้ำประปาใหม่ในพื้นที่ ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร / 2019-03-25
 26. กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย งานถนนคนเดินยโสธร(บ้านสิงห์ท่า) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ / 2019-03-19
 27. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ / 2019-03-12
 28. กปภ.สาขายโสธร เข้ารับมอบป้ายรับรอง พร้อมใบประกาศเกียรติคุณโครงการ “Water is Life” และ “กปภ.สาขาบรรลุวิสัยทัศน์ กปภ.” / 2019-03-11
 29. กปภ.สาขายโสธร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แอพลิเคชั่น PWA CRM / 2019-03-07
 30. กปภ.สาขายโสธร ให้การต้อนรับคณะสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ในการศึกษาดูงานการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) / 2019-03-05
 31. กปภ.สาขายโสธร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แอพลิเคชั่น PWACRM สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร / 2019-03-04
 32. รปก.3 ลงพื้นที่ ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี จังหวัดยโสธร และ จังหวัดมุกดาหาร / 2019-02-06
 33. กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมกาแฟรับอรุณ ประจำเดือน มกราคม 2562 / 2019-02-04
 34. กปภ.สาขายโสธร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แอพลิเคชั่น PWA CRM สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร / 2019-02-01
 35. กปภ.สาขายโสธรมอบของที่ระลึกแก่ผู้ใช้น้ำรายใหญ่เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2562 / 2019-01-29
 36. กปภข.8 ร่วมกับ กปภ.สาขายโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขายโสธร / 2019-01-28
 37. รปก.3 ลงพื้นที่ กปภ.สาขายโสธร และ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ มอบนโยบายการดำเนินงาน 2562 / 2019-01-25
 38. กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร / 2019-01-23
 39. กปภ.สาขายโสธรร่วมประชุมกับโรงพยาบาลยโสธรโครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า / 2019-01-22
 40. กปภ.สาขายโสธรกิจรรมเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย / 2019-01-21
 41. กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา / 2019-01-15
 42. กปภ.สาขายโสธรออกให้บริการให้รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพื้นที่บ้านตาดทอง / 2019-01-14
 43. กปภ.สาขายโสธรร่วมสนับสนุนการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ของแขวงทางหลวงยโสธร / 2019-01-10
 44. กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมกาแฟรับอรุณจังหวัดยโสธร ต้อนรับปี 2562 / 2019-01-08
 45. กปภ.สาขายโสธรออกให้บริการให้รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ / 2019-01-07
 46. กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมกิจกรรม วันกีฬาแห่งชาติ / 2019-01-04
 47. กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนงานวันกีฬาแห่งชาติประจำปี 2561 / 2018-12-27
 48. กปภ.สาขายโสธร ร่วมจัดตั้งโรงทานน้ำดื่มกิจกรรมทอดป่าสามัคคีทุนการศึกษาเด็กยากจนและด้อยโอกาส จังหวัดยโสธร / 2018-12-26
 49. กปภ.สาขายโสธร ดำเนินกิจกรรม Home Care โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่2 ปี 2562 / 2018-12-25
 50. กปภ.สาขายโสธร ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทยจังหวัดยโสธร 2561 / 2018-12-24
 51. กปภ.สาขายโสธรลงพื้นที่ออกประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น PWA CRM ณ ศาลจังหวัดยโสธร / 2018-12-06
 52. กปภ.สาขายโสธรกิจกรรมกาแฟรับอรุณ ประจำเดือน พฤศจิกายน2561 / 2018-12-04
 53. กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมปันน้ำใจให้น้อง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร / 2018-12-03
 54. กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรม ปั่น เกี่ยว เที่ยวแดนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร / 2018-11-29
 55. กปภ.สาขายโสธรเข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองยโสธรเพื่อนำเสนอแอพพลิเคชั่น PWA CRM / 2018-11-22
 56. กปภ.สาขายโสธรออกประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น PWA CRM ณ แขวงทางหลวงจังหวัดยโสธร / 2018-11-21
 57. กปภ.สาขายโสธรร่วมงานเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. / 2018-11-19
 58. กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมกิจรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถี ประจำปีงบประมาณ 2562 / 2018-11-16
 59. กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมกาแฟรับอรุณจังหวัดยโสธร / 2018-11-16
 60. กปภ.สาขายโสธรประชุมจัดเตรียมข้อมูลในการคัดเลือกประปาดีเด่น ประจำปี 2562 / 2018-11-15
 61. กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 1 ปี 2562 / 2018-11-02
 62. กปภ.สายโสธร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธรเข้าตรวจสอบมิเตอร์น้ำที่สูญหายจากการถูกขโมย / 2018-10-31
 63. กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เปิดบ้านอาชีวศึกษา จังหวัดยโสธร / 2018-10-30
 64. กปภ.สาขายโสธร มอบน้ำดื่มบรรจุ กิจกรรมดำนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ปี 2561 / 2018-10-26
 65. กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช 2561 / 2018-10-24
 66. กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ 2561 / 2018-10-24
 67. กปภ.สาขายโสธรร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จังหวัดยโสธร / 2018-10-22
 68. กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 และกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง / 2018-10-19
 69. กปภ.สาขายโสธรร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวังยโสธร / 2018-10-11
 70. กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า กันยายน 2561 / 2018-10-10
 71. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรม Home Care โครงการเติมใจให้กัน ประจำเดือน กันยายน 2561 / 2018-10-10
 72. กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟรับอรุณ 2561 / 2018-10-08
 73. กปภ.สาขายโสธร รับการตรวจประเมินโครงการ Water is Life จากกรมอนามัย / 2018-09-24
 74. กปภ.สาขายโสธร มอบน้ำดื่มแก่โรงเรียนยโสธรเทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา / 2018-09-06
 75. กปภ.สาขายโสธรร่วมมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร / 2018-08-23
 76. กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ 2561 / 2018-08-22
 77. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมทำความสะอาด (BigCleanning Day) ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 / 2018-08-21
 78. กปภ.สาขายโสธรรับการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาWater is Life / 2018-08-17
 79. กปภ.สาขายโสธร มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี 2561 / 2018-08-16
 80. กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / 2018-08-15
 81. กปภ.สาขายโสธร จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน / 2018-08-14
 82. กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 / 2018-08-10
 83. กปภ.สาขายโสธร ดำเนินการตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2561 / 2018-08-09
 84. กปภ.สาขายโสธร จัดอบรมการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2561 / 2018-08-08
 85. กปภ.สาขายโสธร ร่วมกันระดมสมองเชิงปฏิบัติการด้าน CSA / 2018-08-02
 86. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 / 2018-08-01
 87. กปภ.สาขายโสธร ออกประชาสัมพันธ์โครงการผ่อนชำระค่าติดตั้งให้กับผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ให้บริการ / 2018-07-31
 88. กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ประจำปี 2561 / 2018-06-28
 89. กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 / 2018-06-20
 90. กปภ.สาขายโสธรรับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการศูนย์ราชการสะดวก GECC 2561 / 2018-06-19
 91. กปภ.สาขายโสธร จัดสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 / 2018-06-08
 92. กปภ.สาขายโสธร สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อใช้ในการดำรงชีพแก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม / 2018-06-05
 93. กปภ.สาขายโสธร ออกพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่เพื่อมอบของที่ระลึก ประจำปี 2561 / 2018-05-24
 94. กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดยโสธร / 2018-05-23
 95. กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร / 2018-05-22
 96. กปภ.สาขายโสธร มอบน้ำดื่ม สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน / 2018-05-21
 97. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำขอพร ประจำปี 2561 / 2018-05-16
 98. กปภ.สาขายโสธรสนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดยโสธร / 2018-05-15
 99. กปภ.สาขายโสธรร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย งานถนนคนเดิน / 2018-05-09
 100. กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมงานรัฐพิธี วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ / 2018-05-08
 101. กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2561 / 2018-05-07
 102. กปภ.สาขายโสธร ให้บริการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้น้ำให้เป็นปัจจุบัน ถึงหน้าบ้านผู้ใช้น้ำ / 2018-05-02
 103. กปภ.สาขายโสธร ออกประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับ-ส่งข่าวสารของ กปภ. / 2018-04-24
 104. กปภ.สาขายโสธร มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการรองรับความต้องการยุค Thailand 4.0 / 2018-04-23
 105. กปภ.สาขายโสธรเข้าร่วมงานรัฐพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 / 2018-04-04
 106. กปภ.สาขายโสธร ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำนอกสถานที่พร้อมเชิญชวนร่วมกลุ่มไลน์กระจายข่าวสาร / 2018-03-29
 107. กปภ.สาขายโสธรจัดการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ OIS / 2018-03-22
 108. กปภ.สาขายโสธร ติดตามผลการดำเนินงานขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2561 / 2018-03-21
 109. กปภ.สาขายโสธร จัดสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือน มีนาคม 2561 / 2018-03-20
 110. กปภ.สาขายโสธร ร่วมงานพิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 / 2018-03-14
 111. กปภ.สาขายโสธร จัดพิธีสักการบูชาพระแม่ธรณีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 39 ปี / 2018-03-14
 112. กปภ.สาขายโสธร ดำเนินการตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2561 / 2018-03-09
 113. กปภ.สาขายโสธรจัดการประชุมสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 / 2018-03-07
 114. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับคณะ กปภ.สาขาสุรินทร์ ยโสธร มุกดาหาร ดูงาน GECC / 2018-02-23
 115. กปภ.สาขายโสธรจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นคำร้องขอเป็นผู้ใช้น้ำผ่านเว๊ปไซต์ กปภ. / 2018-02-12
 116. กปภ.สาขายโสธร ประชุมเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมสมัครเข้ารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ปี 2561 / 2018-02-09
 117. กปภ.สาขายโสธรเข้าร่วมงานรัฐพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช / 2018-01-25
 118. กปภ.สาขายโสธรออกพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่เพื่อมอบของที่ระลึกพร้อมสอบถามปัญหาการใช้น้ำ และความพึงพอใจ / 2018-01-22
 119. กปภ.สาขายโสธร กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มกราคม 2561 / 2018-01-18
 120. กปภ.สาขายโสธรร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย งานถนนคนเดิน / 2018-01-04
 121. กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรม Home Care โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 / 2018-01-03
 122. กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ธันวาคม 2560 / 2017-12-29
 123. กปภ.สาขายโสธรสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 / 2017-12-27
 124. กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย จังหวัดยโสธร / 2017-12-21
 125. กปภ.สาขายโสธรร่วมมอบน้ำดื่มบรรจุขวด ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 / 2017-12-08
 126. กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรม BIG CLEANIBG DAYปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวิมานพญาแถน / 2017-12-04
 127. กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟรับอรุณ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 / 2017-12-01
 128. ผอ.กปภ.ข.8ลงพื้นที่ กปภ.สาขายโสธรเพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในด้านต่างๆพร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติ / 2017-11-30
 129. กปภ.สาขายโสธร ฝึกอบรม On the job training พัฒนาขีดความสามารถพนักงาน ตามระบบ ISO/IEC 1702 / 2017-11-30
 130. กปภ.สาขายโสธรร่วมพิธี เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง / 2017-11-15
 131. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรม Morning Talk และ กิจกรรม ๕ ส. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 / 2017-11-09
 132. กปภ.สาขายโสธรจัด ๓ กิจกรรมสร้างประโยชน์ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ / 2017-11-06
 133. กปภ.สาขายโสธรร่วมประชุมทบทวนผู้บริหาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 / 2017-10-09
 134. กปภ.เขต ๘ ร่วมพิธีลงนาม การรับมอบทรัพย์สินกิจการรับโอนระบบประปาเทศบาลตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร / 2017-10-05
 135. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย / 2017-10-04
 136. กปภ.สาขายโสธร การออกกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำไตรมาส 4 / 2017-09-19
 137. กปภ.สาขายโสธรให้การต้อนรับคณะดูงานจาก กปภ.สาขาเขมราฐ ดูงานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 / 2017-09-12
 138. กปภ.สาขายโสธร จัด Morning Talk ประจำเดือน กันยายน 2560 ไตรมาสที่ 4 / 2017-09-06
 139. กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 / 2017-08-29
 140. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2560 / 2017-08-25
 141. กปภ.สาขายโสธรร่วมงานวันแม่แห่งชาติและโครงการ มหกรรมการศึกษา สามัคคีวัฒนา ก้าวหน้าวิชาการ / 2017-08-22
 142. กปภ.สาขายโสธรร่วมอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยในการทำงาน / 2017-08-21
 143. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารเข้าศึกษาดูงาน ระบบบริหารคุณภาพ ISO ณ กปภ.สาขายโสธร / 2017-08-15
 144. กปภ.เขต ๘ ประชาสัมพันธ์การรับโอนระบบประปา อ.ค้อวัง จ.ยโสธร / 2017-08-08
 145. กปภ.สาขายโสธรร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2560 / 2017-07-21
 146. กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมศึกษาดูงาน ณ กปภ.สาขายโสธร และ กปภ.สาขามุกดาหาร / 2017-07-20
 147. กปภ.สาขายโสธร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาหน่วยงานภายใน / 2017-07-20
 148. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำไตรมาส 3 / 2017-07-18
 149. กปภ.สาขายโสธร การสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำไตรมาส 3 / 2017-07-17
 150. กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๐ / 2017-05-25
 151. กปภ.สาขายโสธร ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 / 2017-05-23
 152. กปภ.สาขายโสธร ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร / 2017-05-18
 153. กปภ.สาขายโสธร มอบน้ำดื่ม สนับสนุนกิจกรรมของจังหวัดยโสธร ประจำเดือน เมษายน / 2017-04-24
 154. กปภ.สาขายโสธร สนทนายามเช้า Morning Talk ประจำไตรมาส 2 พร้อมออกให้บริการโครงการเติมใจให้กัน / 2017-04-20
 155. กปภ.เขต ๘ ลงพื้นที่ปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ กปภ.สาขายโสธร / 2017-02-10
 156. กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรมการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มกราคม 2560 / 2017-02-07
 157. กปภ.สาขายโสธร ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช / 2017-02-02
 158. กปภ.สาขายโสธร ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช / 2017-02-01
 159. กปภ.ยโสธร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ / 2017-01-16
 160. กปภ.สาขายโสธร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. สนับสนุนกิจกรรมของจังหวัดยโสธร / 2016-12-29
 161. กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมงานวันต่อต้านอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย / 2016-12-27
 162. กปภ.สาขายโสธร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่จังหวัดยโสธร / 2016-12-26
 163. กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมงาน รวมพลังแห่งความภักดี / 2016-12-19
 164. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือน พฤศจิกายน / 2016-12-08
 165. กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรม ร้อยรวมดวงใจ ถวายอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ / 2016-12-01
 166. กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรม จังหวัดยโสธร ร่วมกันทำความดีเพื่อพ่อ / 2016-11-17
 167. กปภ.สาขายโสธรสนับสนุนการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 / 2016-11-15
 168. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ตุลาคม และพิธีถวายความ / 2016-11-03
 169. กปภ.สาขายโสธรสนับสนุนกิจกรรมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2016-10-21
 170. กปภ.สาขายโสธรให้การต้อนรับพร้อมให้ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปา องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน / 2016-10-11
 171. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรม “ที่นี่...องค์กรโปร่งใส” / 2016-10-06
 172. กปภ.สาขายโสธรเข้าร่วมกิจกรรมวันปลอดรถ ลดโลกร้อน Car Free Day 2016 / 2016-09-30
 173. กปภ.สาขายโสธรลงพื้นที่จัดทำประชาคมเพื่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ และเพิ่มผู้ใช้น้ำ / 2016-09-28
 174. กปภ.สาขายโสธร ออกกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำไตรมาส ๔ / 2016-09-27
 175. กปภ.สาขายโสธรสนับสนุนน้ำดื่ม พิธีเปิดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล / 2016-09-14
 176. กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ / 2016-08-22
 177. กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กรกฎาคม / 2016-08-05
 178. กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าพร้อมลงพื้นที่กิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำไตรมาส 3 / 2016-06-27
 179. กปภ.สาขายโสธรลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย ช่วงวิกฤตภัยแล้งเพื่อช่วยลดน้ำต้นทุนในพื้นที่ / 2016-06-17
 180. กปภ.สาขายโสธร กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี / 2016-06-17
 181. กปภ.สาขายโสธรร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป / 2016-06-06
 182. กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 / 2016-05-23
 183. กปภ.สาขายโสธรร่วมงานร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล / 2016-05-18
 184. ผอ.กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงกรองน้ำ กปภ.สาขายโสธร ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง / 2016-05-16
 185. กปภ.สาขายโสธรร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY / 2016-05-16
 186. กปภ.สาขายโสธรสนับสนุนร่วมกิจกรรมของจังหวัดยโสธร / 2016-05-09
 187. กปภ.สาขายโสธรเตรียมความพร้อมพัฒนาสู่มาตรฐาน ISO / 2016-05-04
 188. กปภ.สาขายโสธรจัดโครงการเติมใจให้กันจัดกิจกรรมเติมใจให้กันเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ / 2016-04-12
 189. กปภ.สาขายโสธร สักการะบูชาพระแม่ธรณี และพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงาน / 2016-03-04
 190. กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 / 2016-02-17
 191. กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล พญาคันคาก มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2016 / 2016-02-05
 192. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มกราคม 2559 / 2016-01-26
 193. กปภ.สาขายโสธรร่วมงานรัฐพิธีร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดยโสธร / 2016-01-25
 194. กปภ.สาขายโสธร จัดการดำเนินงาน WSP (Water Safety Plan) ครั้งที่ ๔ / 2016-01-20
 195. กปภ.สาขายโสธร มอบของที่ระลึกให้แก่ชลประทาน จ.ยโสธร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ / 2016-01-15
 196. กปภ.สาขายโสธร มอบของที่ระลึก หน่วยงานในท้องถิ่นเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี ๒๕๕๙ / 2016-01-14
 197. กปภ.สาขายโสธรสนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ / 2016-01-13
 198. กปภ.สาขายโสธร ร่วมกับ กรจ.กปภ.ข8. ปรึกษาหารือร่วมกันในการปรับแผนการจ่ายน้าในระบบ DMA / 2016-01-11
 199. กปภ.สาขายโสธรมอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานในจังหวัด / 2016-01-06
 200. กปภ.สาขายโสธรลงพื้นที่ สวัสดีปีใหม่ผู้ใช้น้ำรายใหญ่ ปี ๒๕๕๙ / 2016-01-05
 201. กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำไตรมาส 1 ปี 2559 / 2015-12-23
 202. กปภ.สาขายโสธรปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad / 2015-12-17
 203. กปภ.สาขายโสธร มอบน้ำดื่ม กปภ. เพื่อสนับกิจกรรม Bike For Dad / 2015-12-15
 204. กปภ.สาขายโสธรร่วมเป็นเจ้าภาพตักบาตรย้อนยุค / 2015-12-14
 205. กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / 2015-12-09
 206. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ / 2015-11-19
 207. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน ตุลาคม / 2015-11-09
 208. กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการยุวประปาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม / 2015-10-06
 209. กปภ.สาขายโสธร ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ รวมน้ำใจคนเมืองยศบริจาคโลหิต / 2015-08-07
 210. กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ / 2015-08-03
 211. กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ / 2015-07-23
 212. กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดตามโครงการเฉลิมพระเกียติฯ / 2015-07-14
 213. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมการล้างท่อระบายตะกอนในเส้นท่อเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขุ่น / 2015-07-09
 214. กปภ.สาขายโสธร ทำการล้างถังตะกอน เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐาน / 2015-07-06
 215. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำไตรมาส 3 / 2015-07-02
 216. กปภ.สาขาสุรินทร์ ศึกษาดูงาน ระบบผลิต กปภ.สาขายโสธร / 2015-05-19
 217. กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ / 2015-05-07
 218. กปภ.สาขายโสธร จัดโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา / 2015-05-06
 219. กปภ.สาขายโสธร ลงพื้นที่ประชาคมขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ บ้านคอนสาย / 2015-04-22
 220. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือน มีนาคม / 2015-04-21
 221. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมไหว้สักการะพระแม่ธรณี และศาลพระภูมิเจ้าที่ / 2015-03-25
 222. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าพร้อมทำความสะอาดสำนักงาน / 2015-03-23
 223. กปภ.สาขายโสธรรับมอบ มอบสินน้ำใจพร้อมและกล่าวขอบคุณเป็นการตอบแทน / 2015-02-18
 224. กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มกราคม / 2015-02-10
 225. กปภ.สาขายโสธร ลงพื้นที่ออกโครงการเติมใจให้กันหมู่บ้านตับเต่า / 2015-02-03
 226. กปภ.สาขายโสธรเข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร / 2015-01-21
 227. กปภ.สาขายโสธรลงพื้นที่ทำประชาคมชาวบ้าน ณ บ้านกุดกง / 2015-01-16
 228. กปภ.สาขายโสธรมอบน้ำเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของจังหวัดยโสธร / 2015-01-07
 229. กปภ.สาขายโสธร ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลคณะทำงานตรวจประปาดีเด่น ประจำปี 2557 / 2014-12-28
 230. กปภ.สาขายโสธรลงพื้นที่โครงการเติมใจให้กันครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ / 2014-12-22
 231. กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตของจังหวัด / 2014-12-17
 232. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / 2014-12-15
 233. กปภ.สาขายโสธร มอบของที่ระลึกให้กับผู้ใช้น้ำรายใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 / 2014-12-10
 234. กปภ.สาขายโสธร จัดการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พ.ย. 2557 / 2014-12-04
 235. กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง / 2014-11-20
 236. กปภ.สาขายโสธรมอบน้ำดื่มพิธีเปิดโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข / 2014-11-07
 237. กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช / 2014-10-28
 238. กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล / 2014-10-14
 239. กปภ.สาขายโสธร ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / 2014-10-09
 240. กปภ.สาขายโสธร ออกประชาคมเพื่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเพิ่มผู้ใช้น้ำ เดือนกันยายน 2557 / 2014-10-03
 241. กปภ.สาขายโสธร ลงพื้นที่ติดต่อประสานงานกรณีรับโอนกิจการ / 2014-10-02
 242. กปภ.สาขายโสธรลงพื้นที่จัดกิจกรรมการทำประชาคมขยายเขตจำหน่ายน้ำนอกเขตพื้นที่ / 2014-09-30
 243. กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรมการสนทนายามเช้า และออกพื้นที่การออกโครงการเติมใจให้กัน บ้านสำราญ / 2014-09-24
 244. กปภ.สาขายโสธร ทำความสะอาดระบบผลิตน้ำประปาประจำเดือนกันยายน / 2014-09-15
 245. กปภ.สาขายโสธร ประชุมปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับปฏิบัติงานในปัจจุบัน / 2014-09-07
 246. กปภ.สาขายโสธร ได้จัดการฝึกอบรมและซ้อมอัคคีภัย ปี ๒๕๕๗ / 2014-08-28
 247. กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗ / 2014-08-19
 248. กปภ.สาขายโสธรให้การต้อนรับพร้อมอธิบายข้อมูลกิจกรรมการตรวจเยี่ยมและโครงการ WSP / 2014-08-13
 249. กปภ.สาขายโสธรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ / 2014-08-07
 250. กปภ.สาขายโสธร ประชุมติดตามผลการดำเนินงานพร้อมทำกิจกรรม ๕ ส.ปรับปรุงทัศนียภาพสำนักงาน / 2014-07-23
 251. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า / 2014-07-21
 252. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน / 2014-07-02
 253. กปภ.สาขายโสธร ปรับปรุงรูปโฉมด้านการให้บริการ เคาน์เตอร์การรับชำระค่าน้ำประปา / 2014-06-18
 254. กปภ.สาขายโสธร มอบของที่ระลึกให้กับผู้ใช้น้ำรายใหม่ ที่มาขอติดตั้งขยายเขตจำหน่ายน้ำ / 2014-06-11
 255. กปภ.สาขายโสธรร่วมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๗ / 2014-06-05
 256. กปภ.สาขายโสธร ให้การต้อนรับทหาร จากกองพันทหารราบที่ 16 / 2014-05-29
 257. กปภ.สาขายโสธรให้การต้อนรับ กปภ.สาขาศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานระบบผลิต / 2014-05-28
 258. กปภ.สาขายโสธรมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาขอติดตั้งน้ำประปาใหม่ / 2014-05-28
 259. กปภ.สาขายโสธร ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร / 2014-05-20
 260. กปภ.สาขายโสธร ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล / 2014-05-13
 261. กปภ.สาขายโสธรให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ระบบผลิต Water Safety Plan (WSP) / 2014-04-30
 262. กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด / 2014-04-25
 263. กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมตักบาตรย้อนยุค / 2014-04-23
 264. กปภ.สาขายโสธร เร่งปรับปรุงการให้บริการผู้ใช้น้ำด้านข้อมูลข่าวสาร / 2014-03-26
 265. กปภ.สาขายโสธร เตรียมความพร้อมโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่มีความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๕๗ / 2014-02-25
 266. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน / 2014-02-11
 267. กปภ.สาขาเลิงนกทา ร่วมบริจาคสิ่งของสนับสนุนงานออกร้านกาชาด จ.ยโสธร 2557 / 2014-02-05
 268. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือนมกราคม / 2014-01-31
 269. กปภ.สาขายโสธรมอบน้ำดื่ม ให้กับ แรงงานจังหวัดยโสธรในวันนัดพบแรงงาน / 2014-01-29
 270. รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ ๓)ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน กปภ.สาขายโสธร / 2014-01-28
 271. กปภ.สาขายโสธรเข้าพบปะหน่วยงานในท้องถิ่นยกระดับความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง / 2014-01-17
 272. กปภ.สาขายโสธร กปภ.สาขามหาชนะชัย และ กปภ.สาขาเลิงนกทา เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร / 2014-01-15
 273. กปภ.สาขายโสธรในการฝึกซ้อมและสาธิตการใช้เครื่องดับเพลิงและต้อนรับพร้อมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตรวจประเมินผล กปภ.สาขาดีเด่น / 2014-01-05
 274. กปภ.สาขายโสธรลงพื้นที่เติมความสุขตามโครงการเติมใจให้กัน / 2013-12-23
 275. กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมงานกีฬาจังหวัดยโสธร / 2013-12-20
 276. กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุค / 2013-12-19
 277. กปภ.สาขายโสธรร่วมประชุมวางแผนเรื่อง WSP พร้อมซักซ้อมทีมงานผลิต / 2013-12-17
 278. ผอ.กปภ.เขต 8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขายโสธร พร้อมมอบนโยบาย / 2013-12-12
 279. กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรมการถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา5 ธันวาคม 2556 / 2013-12-09
 280. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรม Morning Talk และพร้อมเปิดโครงการประปาทันใจ / 2013-12-04
 281. กปภ.สาขายโสธรร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมการใช้งานระบบจัดทำข้อมูลผ่านเวปไซต์ Data Center / 2013-11-29
 282. กปภ.สาขายโสธรต้อนรับคณะกรรมการประเมินผล กปภ.สาขาดีเด่นด้านการผลิตน้ำ / 2013-11-26
 283. กปภ.สาขายโสธรและกปภ.สาขามุกดาหารร่วมกิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง / 2013-11-18
 284. กปภ.สาขายโสธรเข้าพบปะสานสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการจังหวัดยโสธร / 2013-11-14
 285. กปภ.สาขายโสธร ล้างถังตกตะกอนรักษาความสะอาดการผลิตน้ำอย่างต่อเนื่อง / 2013-11-13
 286. กปภ สาขายโสธร ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกอง ระบบผลิตฯ และ กปภ. สาขามหาชนะชัย เข้าดูงาน WSP , PM / 2013-11-12
 287. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Mornig Talk ประจำไตรมาส / 2013-10-02
 288. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Mornig Talk และมอบรางวัลดาวเด่นประจำไตรมาส 3 / 2013-08-30
 289. กปภ.สาขายโสธร ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับน้องเมย์แชมป์โลกแบตมินตันหญิง / 2013-08-29
 290. กปภ.สาขายโสธร ร่วมงานบริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับผู้คุมขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร / 2013-08-27
 291. กปภ.สาขายโสธรให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการกิจการสัมพันธ์สัญจร / 2013-08-22
 292. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Mornig Talk / 2013-08-05
 293. กปภ.สาขายโสธรให้การต้อนรับ กปภ.สาขาบ้านไผ่ศึกษาดูงานโครงการการจัดการน้ำสะอาด ( Water Safety Plan ) / 2013-08-01
 294. การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธรประกาศวิกฤติน้ำขุ่นเกินมาตรฐาน / 2013-07-24
 295. กปภ.สาขายโสธรต้อนรับ กปภ.สาขาชนบท ศึกษาดูงานระบบผลิต / 2013-07-16
 296. กปภ.สาขายโสธรร่วมรับเสด็จพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร / 2013-07-09
 297. กปภ.สาขายโสธร ออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน Home Care / 2013-06-25
 298. กปภ.สาขายโสธรประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2013-06-17
 299. กปภ.สาขายโสธรลงพื้นที่ค้นหาน้ำสูญเสีย / 2013-06-17
 300. กปภ.สาขายโสธรจัดโครงการสนทนายามเช้า / 2013-06-12
 301. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ สำรวจให้คำแนะนำดูสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งปี / 2013-05-27
 302. กปภ.สาขายโสธรสนับสนุนน้ำดื่ม ตรา กปภ.เพื่อจัดงานพิธีทำบุญตักบาตรทอดผ้าป่ามหากุศล / 2013-05-27
 303. กปภ.สาขายโสธร ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส (Big cleanning day) / 2013-05-20
 304. กปภ.สาขายโสธรจัดอบรมภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้พนักงานด้านงานจัดเก็บรายได้ และงานอำนวยการ / 2013-05-16
 305. กปภ.สาขายโสธร สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด งานประเพณีบุญบั้งไฟ จ.ยโสธร / 2013-05-14
 306. กปภ.สาขายโสธร รวมพลังสามัคคี จัดกิจกรรม ๕ ส. ภายในสำนักงาน / 2013-05-14
 307. กปภ.สาขายโสธรประชุมจัดการเรื่องการบำรุงรักษาระบบเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance ) / 2013-05-08
 308. กปภ.สาขายโสธร ได้ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างใกล้ชิด / 2013-04-26
 309. กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมตั้งโรงทาน งานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / 2013-04-21
 310. กปภ.สาขายโสธรร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเตรียมการรับมือปัญหาภัยแล้ง / 2013-04-11
 311. กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 / 2013-04-02
 312. กปภ.สาขายโสธรต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กปภ.สาขากบินทร์บุรี / 2013-03-27
 313. กปภ.สาขายโสธรร่วมการประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ยโสธร / 2013-03-26
 314. กปภ.สาขายโสธรเข้าร่วมงาน ตักบาตรย้อนยุค แต่งกายด้วยผ้าไทย / 2013-03-15
 315. กปภ.สาขายโสธรตรวจสอบเฝ้าระวัง โรงสูบน้ำแรงต่ำ และแหล่งน้ำดิบ / 2013-03-12
 316. กปภ. สาขายโสธรมอบสิ่งของสนับสนุนออกร้านกาชาดจังหวัดยโสธร / 2013-03-07
 317. กปภ.สาขายโสธรร่วมสนองนโยบาย เร่งยกระดับการบริการ พร้อมสืบสานวัฒนธรรมไทย ชวนพนักงานยิ้มทักทายกล่าว “สวัสดี” เพื่อนร่วมงานและลูกค้า / 2013-01-21
 318. กปภ.สาขายโสธรออกบริการประชาชนตามโครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ. เติมน้ำใจให้ประชาชน / 2013-01-21
 319. กปภ.สาขายโสธร จัดการประชุม เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลโครงการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / 2013-01-16
 320. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรม 5 ส (Big cleanning day) / 2013-01-09
 321. กปภ.สาขายโสธรมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร / 2013-01-08
 322. กปภ.สาขายโสธรจัดแข่งขัน ฟุตซอล ฉลองรับปีใหม่ ๒๕๕๖ / 2013-01-04
 323. กปภ.สาขายโสธร ให้การต้อนรับ คณะทำงานประเมินผล การประปาสาขาดีเด่น ประจำปี 2555 ประเภทการบริหารจัดการการผลิตดีเด่น / 2013-01-02
 324. กปภ.สาขายโสธรเข้ารับการคัดเลือกหน่วยงานที่มีการจัดการสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวรดีเด่น ประจำปี 2555 / 2012-12-20
 325. กปภ.สาขายโสธรร่วมแสดงความยินดี กับ รองผู้ว่าราชการจังหวัด / 2012-12-19
 326. กปภ.สาขายโสธรร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเอดส์โลกและร่วมพิธีทอดกฐินจังหวัดยโสธร / 2012-11-30
 327. กปภ.สาขายโสธร จัดทำ Step test เพื่อเดินหน้าค้นหาและแก้ไขปัญหาน้ำสูญเสีย / 2012-11-19
 328. กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรม 5 ส ที่โรงกรองน้ำแรงต่ำลำชี / 2012-11-12
 329. กปภ.สาขายโสธรร่วมกับส่วนราชการงานมอบใบประกาศเกียรติคุณ แสดงมุทิตาจิต แก่ราชการ ที่เกษียณอายุราชการ / 2012-10-05
 330. กปภ.สาขายโสธรให้การต้อนรับพร้อมรับการถ่ายทอดความรู้จากคณะตรวจความปลอดภัยในการทำงานประจำปีงบประมาณ 2555 / 2012-09-24
 331. กปภ.สาขายโสธรต้อนรับคณะทำงานจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) / 2012-09-07
 332. กปภ.สาขายโสธรจัดอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้เรื่องระบบผลิตน้ำประปา / 2012-08-22
 333. กปภ.สาขายโสธร ล้างถังตกตะกอน บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ พร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำ / 2012-08-09
 334. กปภ.สาขายโสธร และ กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและสดุดี สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต / 2012-07-16
 335. กปภ.สาขายโสธรเข้าร่วมงานพลังของแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด / 2012-07-02
 336. กปภ.สาขายโสธรทำความสะอาดถังตกตะกอน / 2012-06-28
 337. กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรม Home Care / 2012-06-21
 338. กปภ.สาขายโสธรออกบริการประชาชนตามโครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ. เติมน้ำใจให้ประชาชน / 2012-06-19
 339. กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช / 2012-05-03
 340. กปภ.สาขามหาชนะชัย สนับสนุนเงินให้กับกาชาด จ.ยโสธร / 2012-03-01
 341. ผอ.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขายโสธร / 2012-02-01
 342. กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมโครงการถนนสีขาว / 2012-01-23
 343. กปภ.สาขายโสธร,เลิงนกทา และมหาชนะชัย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร / 2012-01-19
 344. กปภ.สาขายโสธรตรวจสอบและปรับปรุงจุดบริการน้ำประปาดื่มได้ / 2012-01-13
 345. กปภ.สาขายโสธร และ กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี / 2011-12-13
 346. กปภ.สาขายโสธรลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำรายใหญ่ / 2011-12-06
 347. กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่เยาวชนบ้านโฮมฮัก / 2011-11-28
 348. กปภ.สาขายโสธรลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ / 2011-11-25
 349. กปภ.สาขายโสธรร่วมกับ กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ / 2011-11-22
 350. กปภ.สาขายโสธรร่วมเป็นเจ้าภาพในงานมหากฐินสามัคคี / 2011-11-14
 351. รปก.๓ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขายโสธร / 2011-05-19
 352. ผวก.กปภ. และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยบริการหนองคู กปภ.สาขายโสธร / 2011-04-08
 353. กปภ.สาขามหาชนะชัย สนับสนุนน้ำดื่ม งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร / 2011-02-24
 354. กปภ.สาขามหาชนะชัย มอบสิ่งของสนับสนุนงานกาชาด จ.ยโสธร / 2011-02-10
 355. กปภ.สาขามหาชนะชัย ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กกับเทศบาลตำบลฟ้ายาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร / 2011-01-11
 356. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY / 2011-01-05
 357. กปภ.สาขามหาชนะชัย ร่วมโครงการยโสธรสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม / 2010-11-23
 358. กปภ.สาขายโสธร ร่วมงานวันปิยมหาราช 23 ต.ค. 2553 / 2010-10-31
 359. กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขายโสธร มอบรางวัลเยาวชนคนเก่ง โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำแห่งที่ 7 ของ กปภ.ข.8 / 2010-10-03
 360. กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขายโสธร ร่วมให้บริการน้ำประปาดื่มได้ฟรี โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติฯ จ.ยโสธร / 2010-09-06
 361. กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน 2553 บริการฟรีถึงบ้าน / 2010-08-26
 362. กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขายโสธร ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้กับเยาวชน โครงการตลาดนัดหลักสูตร ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม / 2010-08-25
 363. กปภ.ข.8 ร่วมกับ กปภ.สาขายโสธร สานต่อโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำแห่งที่ 7 สร้างจิตสำนึกอนุรักษ� / 2010-08-17
 364. ชาวบ้านหนองสำราญ จ.ยโสธร เตรียมยิ้มได้ กปภ.สาขายโสธร พร้อมจัดกิจกรรมเติมใจให้กันเฉลิมพระเ / 2010-08-09
 365. กปภ.ข.8 มอบใบประกาศรับรองโรงกรองน้ำคุณภาพ แห่งที่ 10 ให้กับโรงกรองน้ำยโสธร / 2010-06-02
 366. ผอ.กบร.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขายโสธร ติดตามนโยบายควบคุมภายใน / 2010-03-24
 367. กปภ.สาขามหาชนะชัย สนับสนุนสิ่งของร่วมงานกาชาด จังหวัดยโสธร ประจำปี 2553 / 2010-02-03
 368. กปภ.สาขามหาชนะชัย ร่วมโครงการ ยโสธรสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม / 2010-01-19
 369. กปภ. สาขายโสธร ยืนยันพร้อมแล้ว ให้บริการระบบ e-Service / 2009-11-25
 370. ผช.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขายโสธร / 2009-11-17
 371. กปภ.สาขายโสธร ร่วมร้องเพลงชาติไทย ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง / 2009-11-10
 372. กปภ.สาขายโสธร ร่วมต้อนรับนายกฯ แจกน้ำดื่มฟรีให้ประชาชน / 2009-10-13
 373. ป.ยโสธร ออกบริการผู้ใช้น้ำในโครงการเติมใจให้กัน / 2009-09-14