ประมวลภาพกิจกรรม กปภ.สาขา เลิงนกทา

 1. กปภ.สาขาเลิงนกทา ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร / 2019-12-17
 2. กปภ.สาขาเลิงนกทาร่วมประชุมคณะกรรมการ JMC คณะกรรมการจัดการน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบน / 2019-12-11
 3. กปภ.สาขาเลิงนกทา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก (JMC) เพื่อการบริหารจัดการน้ำประปาอย่างรู้คุณค่า / 2019-11-29
 4. กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 / 2019-11-07
 5. กปภ.สาขาเลิงนกทา จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน” เทคแคร์ผู้ใช้น้ำ ณ ชุมชนบ้านหนองสมบูรณ์ ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร / 2019-11-04
 6. กปภ.สาขาเลิงนกทาเข้าพบหน่วยงานราชการประสานงานการบริหารจัดการการใช้น้ำในพื้นที่ / 2019-10-29
 7. กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562 / 2019-09-26
 8. กปภ.สาขาเลิงนกทาต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการ Water IS Life / 2019-08-05
 9. กปภ.สาขาเลิงนกทา ร่วมกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562 / 2019-07-12
 10. กปภ.สาขาเลิงนกทาร่วมกิจกรรมการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน / 2019-07-11
 11. กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมส่งมอบศาลาประชาคมบ้านซ่งแย้ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2562 / 2019-07-03
 12. รปก.3 ลงพื้นที่ กปภ.สาขามุกดาหาร และ กปภ.สาขาเลิงนกทา มอบนโยบายการดำเนินงาน 2562 / 2019-01-27
 13. กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า morning talk ครั่งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 / 2018-10-31
 14. กปภ.สาขามุกดาหารต้อนรับพร้อมให้แนวทางคณะศึกษาดูงาน Gecc จาก กปภ.สาขาเลิงนกทา / 2018-10-18
 15. กปภ.สาขาเลิงนกทาร่วมฝึกอบรม ทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 2561 / 2018-10-11
 16. กปภ.สาขาเลิงนกทา จัดกิจกรรม (Morning Talk) สนทนายมเช้า ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 / 2018-09-24
 17. กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / 2018-08-14
 18. กปภ.สาขาเลิงนกทาร่วมประชุมงานผลิตเพื่อรับนโยบายผู้บริหาร วางเเผนปรับการทำงาน / 2018-08-09
 19. กปภ.สาขาเลิงนกทา จัดกิจกรรม (Morning Talk) สนทนายมเช้า ครั้งที่ 8 / 2018-07-31
 20. กปภ.สาขาเลิงนกทา ร่วมกับ กปภ.ข.8 ส่งมอบลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา / 2018-07-16
 21. กปภ.สาขาเลิงนกทา จัดกิจกรรม (Morning Talk) สนทนายมเช้า ครั้งที่ 7 / 2018-06-11
 22. กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า ครั้งที่ 6 / 2018-05-09
 23. กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าเดือนมีนาคม ครั้งที่ 6 / 2018-04-04
 24. กปภ.สาขาเลิงนกทา จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2 ปี 2561 / 2018-02-12
 25. กปภ.สาขาเลิงนกทา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 / 2018-02-08
 26. กปภ.สาขาเลิงนกทาร่วมพิธี ถวายสักการะท่านท้าวสหัมบดีพรหม / 2018-01-16
 27. กปภ.สาขาเลิงนกทาออกบริการโครงการเติมใจให้กันในเขตพื้นที่แม่ขายอำเภอเลิงนกทาและหน่วยบริการกุดชุม / 2017-12-21
 28. กปภ.สาขาเลิงนกทา ได้ร่วมกันดำเนินงานตามแผน 5ส.ประจำเดือน พฤษจิกายน ๒๕๖๐ / 2017-11-21
 29. กปภ.สาขาเลิงนกทา จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 / 2017-11-20
 30. กปภ.สาขาเลิงนกทาลงพื้นที่สำรวจหาจุดท่อแตก-รั่วในเวลากลางคืน หน่วยบริการกุดชุม / 2017-11-17
 31. กปภ.สาขาเลิงนกทาบริการน้ำดื่ม งานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร / 2017-11-03
 32. กปภ.สาขาเลิงนกทาร่วมจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 / 2017-11-01
 33. กปภ.สาขาเลิงนกทาร่วมโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่(Amphoeyim Mobi le Service) ประจำปี 2561 / 2017-10-30
 34. กปภ.สาขาเลิงนกทาร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี ให้เป็นธงชาติไทย / 2017-10-09
 35. กปภ.สาขาเลิงนกทา ได้จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า ประจำเดือนสิงหาคม 2560 / 2017-08-22
 36. กปภ.สาขาเลิงนกทามอบน้ำดื่ม ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด / 2017-07-06
 37. กปภ.สาขาเลิงนกทาออกบริการโครงการเติมใจให้กัน ในเขตพื้นที่ แม่ข่ายเลิงนกทาและหน่วยบริการกุดชุม / 2017-06-26
 38. กปภ.สาขาเลิงนกทา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเนื่องในวัน / 2017-04-21
 39. กปภ.สาขาเลิงนกทา ได้จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า เดือนมีนาคม 2560 / 2017-03-20
 40. ผอ.กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาเลิงนกทาเพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ / 2017-01-18
 41. กปภ.สาขาเลิงนกทา ได้จัดกิจกรรม / 2017-01-17
 42. กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน ตุลาคม 2559 / 2016-10-13
 43. กปภ.สาขาเลิงนกทาร่วมกิจกรรมในงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร / 2016-08-05
 44. กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรม Morning Talk สนทนายามเช้า ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 / 2016-07-25
 45. กปภ.สาขาเลิงนกทาร่วมกับงานน้ำสูญเสีย กปภ.ข.๘ พื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย ช่วงวิกฤตภัยแล้ง / 2016-05-18
 46. กปภ.สาขาเลิงนกทาลงพื้นที่เตรียมระบบน้ำดิบในการผลิตน้ำรับฤดูแล้ง / 2016-04-29
 47. กปภ.สาขาเลิงนกทา ออกบริการโครงการเติมใจให้กัน เดือนกุมภาพันธ์ 2559 / 2016-02-11
 48. กปภ.สาขาเลิงนกทา ได้จัดกิจกรรม Morning Talk สนทนายามเช้า เดือนตุลาคม / 2015-11-05
 49. กปภ.สาขาเลิงนกทาออกบริการโครงการเติมใจให้กันแม่ข่ายเลิงนกทาและหน่วยบริการกุดชุม / 2015-09-11
 50. กปภ.สาขาเลิงนกทา ร่วมในงาน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร / 2015-08-04
 51. กปภ.สาขาเลิงนกทา ได้จัดกิจกรรม Morning Talk สนทนายามเช้าเดือนมิถุนายน / 2015-06-17
 52. กปภ.สาขาเลิงนกทา ได้จัดกิจกรรม Morning Talk สนทนายามเช้า / 2015-05-25
 53. กปภ.สาขาเลิงนกทาร่วมออกให้บริการโครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ประจำปี 2558 / 2015-04-12
 54. กปภ.สาขาเลิงนกทาออกให้บริการตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2015-03-17
 55. กปภ.สาขาเลิงนกทา ออกโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)พื้นที่แม่ข่าย กปภ.สาขาเลิงนกทา / 2015-01-08
 56. กปภ.สาขาเลิงนกทา ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า / 2015-01-07
 57. กปภ.สาขาเลิงนกทา ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงาน Big Cleaning Day / 2014-11-27
 58. กปภ.สาขาเลิงนกทา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าเพื่อเป็นการสร้างความผูกพันกับองค์กร / 2014-11-24
 59. กปภ.สาขาเลิงนกทา ได้จัดกิจกรรม สนทนายามเช้าเพื่อเป็นการสร้างความผูกพันกับองค์กร / 2014-10-20
 60. กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ / 2014-08-25
 61. กปภ.สาขาเลิงนกทาร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คนเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ประจำปี 2557 / 2014-08-17
 62. กปภ.สาขาเลิงนกทามอบน้ำดื่ม กปภ. และเงินสนับสนุน เพื่อร่วมกิจกรรมบุญบั้งไฟ / 2014-06-06
 63. กปภ.สาขาเลิงนกทา ออกให้บริการผู้ใช้น้ำ สานสัมพันธ์ที่ดี ผ่านโครงการเติมใจให้กัน 2557 / 2014-02-18
 64. กปภ.สาขาเลิงนกทา ร่วมบริจาคสิ่งของสนับสนุนงานออกร้านกาชาด จ.ยโสธร 2557 / 2014-02-05
 65. กปภ.สาขายโสธร กปภ.สาขามหาชนะชัย และ กปภ.สาขาเลิงนกทา เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร / 2014-01-15
 66. กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) / 2013-12-19
 67. กปภ.สาขาเลิงนกทา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อล้างถังน้ำใส ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. / 2013-12-13
 68. กปภ.สาขาเลิงนกทาร่วมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ / 2013-12-11
 69. กปภ.สาขาเลิงนกทาร่วมเติมความห่วงใยประชาชนในกิจกรรมหน่วยแพทย์ทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. / 2013-11-18
 70. กปภ.สาขาเลิงนกทาร่วมกิจกรรม ต้อนรับนายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร / 2013-07-09
 71. กปภ.สาขาเลิงนกทา มอบน้ำดื่ม กปภ.ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2556 / 2013-06-26
 72. กปภ.สาขาเลิงนกทา สนับสนุนน้ำดื่มในการแข่งขันกีฬาประเพณีสามัคคี 4 ชุมชน / 2013-04-11
 73. กปภ.สาขาเลิงนกทา สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดร่วมกิจกรรมงานทำบุญถวายเครื่องสักการะแด่โองการท่านท้าวสหัมบดีพรหม ประจำปี 2556 / 2013-01-20
 74. กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง / 2013-01-16
 75. กปภ.สาขาเลิงนกทา เข้าแสดงความยินดีกับนายอำเภอเลิงนกทาในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ / 2012-06-14
 76. กปภ.สาขายโสธร,เลิงนกทา และมหาชนะชัย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร / 2012-01-19
 77. กปภ.สาขาเลิงนกทาสนับสนุนน้ำดื่มตรา กปภ.วันคริสต์มาส / 2012-01-06
 78. กปภ.สาขาเลิงนกทาสนับสนุนน้ำดื่ม ตรา กปภ. / 2011-12-27
 79. กปภ.สาขาเลิงนกทาลงพื้นที่มวลชนสัมพันธ์ / 2011-12-20
 80. กปภ.สาขาเลิงนกทาลงพื้นที่เพิ่มผู้ใช้น้ำ / 2011-12-15
 81. กปภ.สาขาเลิงนกทาลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำรายใหญ่ / 2011-12-08
 82. กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน / 2011-12-08
 83. กปภ.สาขาเลิงนกทา แจ้งเหตุขัดข้องในการจ่ายน้ำประปาเนื่องจากเกิดอุบัติรถชนเสาไฟฟ้า / 2011-10-27
 84. กปภ.สาขาเลิงนกทาเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการปล่อยปลา ปลูกป่าถวายพ่อหลวง / 2011-10-11
 85. ผอ.กรจ.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาเลิงนกทา / 2011-09-19
 86. กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาเลิงนกทา มอบรางวัลเยาวชนคนเก่ง โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำแห่งที่ ๙ ของกปภ.ข.๘ / 2011-09-16
 87. กปภ.สาขาเลิงนกทา ร่วมปลูกดอกกระเจียวในโครงการพัฒนา ๙ ขุนเขา ๙ แอ่งน้ำ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พ่อของแผ่นดิน / 2011-09-12
 88. กปภ.สาขาเลิงนกทา แจกน้ำดื่มตรา กปภ.ร่วมกิจกรรมโครงการแว่นสายตาสำหรับประชาชนในชนบท / 2011-09-07
 89. กปภ.สาขาเลิงนกทา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี / 2011-08-24
 90. กปภ.สาขาเลิงนกทา ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณสำนักงาน เฉลิมพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน / 2011-07-22
 91. ผอ.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาเลิงนกทา / 2011-06-14
 92. กปภ.สาขาเลิงนกทา ร่วมแจกน้ำดื่ม และต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม / 2011-04-28
 93. กปภ.สาขาเลิงนกทา จัดกิจกรรมบริการฟรีเพื่อลูกค้าเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๕๔ / 2011-03-25
 94. กปภ.ข. ๘ และ กปภ.สาขาเลิงนกทา จัดกิจกรรมเสริมองค์ความรู้ให้กับเยาวชน ในโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ ๒๕๕๔ / 2011-01-27
 95. กปภ.สาขาเลิงนกทา ร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ / 2010-11-23
 96. กปภ.สาขาเลิงนกทา ออกตรวจสอบมาตรวัดน้ำ บริการผู้ใช้น้ำตามนโยบาย HOME CARE / 2010-07-27
 97. กปภ.สาขาเลิงนกทา และ กปภ.สาขาสุรินทร์ รับรางวัล กปภ.สาขาดีเด่น ประจำปี 2552 / 2010-03-11
 98. ผช.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาเลิงนกทา เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง / 2010-02-22
 99. ผช.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม และมอบของขวัญปีใหม่ 2553 ที่ กปภ.สาขาเลิงนกทา / 2010-01-13
 100. กปภ.สาขาเลิงนกทา จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน บริการผู้ใช้น้ำ / 2010-01-06