หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
 • PWA8 Policy
 • วิสัยทัศน์ เพื่อ “เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพควบคู่คุณธรรม”

  1. ปฏิบัติงานให้สอดรับกับค่านิยมองค์กร(มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน)
  2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ให้ได้ผลสำเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ปฏิบัติงานให้อยู่ในความพอเพียง ซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ตรวจสอบได้

  นโยบายการบริหารงาน

  1. ดำเนินนโยบายตามแนวนโยบายการบริหารงานของผู้ว่าการฯ
  2. - ควบคุม ดูแลการใช้ทรัพยากร และงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
   - นำระบบสารสนเทศ มาใช้สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในด้านต่างๆของ กปภ.ข.8
   - ส่งเสริม/สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อตอบสนองนโยบาย องค์กรดิจิทัล PWA 4.0
   - การสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ในด้านคุณภาพ ปริมาณ และความพึงพอใจ
   - ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ ให้สะดวก รวดเร็วในการสื่อสาร รวมถึงรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

  3. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  4. - ดำเนินการด้วยความรับผิดชอบ โดยยึดกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และะคู่มือปฏิบัติงานเป็นสำคัญ
   - มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งความสำเร็จของงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
   - ปฏิบัติต่อลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเหมาะสม ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม
   - ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
   - ส่งเสริม พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานและพนักงาน เพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันทางธุรกิจ
   - ปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณ และคู่มือปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานกำหนด

  5. นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
  6. - ดำเนินการเพื่อเป็นหน่วยงานที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริต และคอรัปชั่น
   - ไม่ยอมรับ ไม่ส่งเสริม ไม่มีส่วนร่วม กับการกระทำใดๆอันมิชอบ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง
   - ไม่เพิกเฉยเมื่อเห็นการกระทำที่มีเจตนาต่อการให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่น

  7. ส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติและมีพฤติกรรมค่านิยม 11 ประการ

เลื่อนขึ้นข้างบน