หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลทั่วไป


ชื่อ กปภ.สาขา : กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร

ที่อยู่ : 62 ถ.นามมนตรี ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110


จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 5,927

กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 9,360


ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 166,437

ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 152,680

ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 111,944


พื้นที่บริการ


หน่วยบริการ พื้นที่บริการ
หน่วยบริการบุญฑริก องค์การบริหารส่วนตำบล บัวงาม
หน่วยบริการบุญฑริก องค์การบริหารส่วนตำบล โพนงาม
หน่วยบริการบุญฑริก เทศบาลตำบล บุณฑริก
หน่วยบริการโขงเจียม องค์การบริหารส่วนตำบล โขงเจียม
หน่วยบริการโขงเจียม องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยไผ่
หน่วยบริการโขงเจียม เทศบาลตำบล บ้านด่านโขงเจียม
หน่วยบริการช่องเม็ก องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องเม็ก
หน่วยบริการช่องเม็ก เทศบาลตำบล ช่องเม็ก
แม่ข่ายพิบูลมังสาหาร เทศบาลตำบล โพธิ์ศรี
แม่ข่ายพิบูลมังสาหาร เทศบาลตำบล กุดชมภู
แม่ข่ายพิบูลมังสาหาร เทศบาลตำบล โพธิ์ไทร***ข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม ปี 2563

นายไพนิช นิพขันธ์ 

ผจก.กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร


แผนภาพข้อมูล *

* หมายเหตุ: ข้อมูลเดือนล่าสุดอาจจะไม่สมบูรณ์

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8


แผนภาพข้อมูล *

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายนของทุกปี)

เลื่อนขึ้นข้างบน