หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลทั่วไป


ชื่อ กปภ.สาขา : กปภ.สาขาเดชอุดม

ที่อยู่ : 384 ม.๗ ถ.เกษม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160


จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 8,638

กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 16,560


ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 219,452

ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 200,875

ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 164,549


พื้นที่บริการ


หน่วยบริการ พื้นที่บริการ
หน่วยบริการน้ำยืน เทศบาลตำบล โซง
หน่วยบริการน้ำยืน เทศบาลตำบล น้ำยืน
หน่วยบริการนาจะหลวย เทศบาลตำบล ภูจองนายอย
หน่วยบริการนาจะหลวย เทศบาลตำบล นาจะหลวย
หน่วยบริการนาเยีย เทศบาลตำบล นาเรือง
หน่วยบริการนาเยีย เทศบาลตำบล นาเยีย
แม่ข่ายเดชอุดม องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเดช
แม่ข่ายเดชอุดม เทศบาลตำบล โพนงาม
แม่ข่ายเดชอุดม เทศบาลเมือง เดชอุดม
หน่วยบริการนาส่วง เทศบาลตำบลนาส่วง***ข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2563

นายฉลวย กาบบัวศรี 

ผจก.กปภ.สาขาเดชอุดม


แผนภาพข้อมูล *

* หมายเหตุ: ข้อมูลเดือนล่าสุดอาจจะไม่สมบูรณ์

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8


แผนภาพข้อมูล *

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายนของทุกปี)

เลื่อนขึ้นข้างบน