หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลทั่วไป


ชื่อ กปภ.สาขา : กปภ.สาขาอำนาจเจริญ

ที่อยู่ : 400 ม.13 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000


จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 11,641

กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 16,560


ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 291,390

ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 278,678

ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 208,595


พื้นที่บริการ


หน่วยบริการ พื้นที่บริการ
หน่วยบริการน้ำปลีก องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำปลีก
หน่วยบริการน้ำปลีก เทศบาลตำบล น้ำปลีก
หน่วยบริการลืออำนาจ เทศบาลตำบล อำนาจ
หน่วยบริการป่าติ้ว องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ไทร
หน่วยบริการป่าติ้ว องค์การบริหารส่วนตำบล กระจาย
หน่วยบริการป่าติ้ว เทศบาลตำบล ป่าติ้ว
แม่ข่ายอำนาจเจริญ เทศบาลตำบล ไก่คำ
แม่ข่ายอำนาจเจริญ เทศบาลตำบล นาหมอม้า
แม่ข่ายอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบล บุ่ง
แม่ข่ายอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนหนามแท่ง
แม่ข่ายอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองมะแซว
แม่ข่ายอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยไร่
แม่ข่ายอำนาจเจริญ เทศบาลเมือง อำนาจเจริญ
หน่วยบริการพนา องค์การบริหารส่วนตำบล พนา
หน่วยบริการพนา เทศบาลตำบล พระเหลา
หน่วยบริการพนา เทศบาลตำบล พนา***ข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม ปี 2563

นายสังวาลย์ มงคลมะไฟ 

ผจก.กปภ.สาขาอำนาจเจริญ


แผนภาพข้อมูล *

* หมายเหตุ: ข้อมูลเดือนล่าสุดอาจจะไม่สมบูรณ์

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8


แผนภาพข้อมูล *

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายนของทุกปี)

เลื่อนขึ้นข้างบน