หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลทั่วไป


ชื่อ กปภ.สาขา : กปภ.สาขายโสธร

ที่อยู่ : 41 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000


จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 12,509

กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 14,880


ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 429,830

ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 355,480

ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 269,745


พื้นที่บริการ


หน่วยบริการ พื้นที่บริการ
หน่วยบริการหนองคู องค์การบริหารส่วนตำบล หนองคู
แม่ข่ายยโสธร เทศบาลตำบล ตาดทอง
แม่ข่ายยโสธร เทศบาลตำบล น้ำคำใหญ่
แม่ข่ายยโสธร เทศบาลตำบล สำราญ
แม่ข่ายยโสธร องค์การบริหารส่วนตำบล เขื่องคำ***ข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2563

นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช 

ผจก.กปภ.สาขายโสธร


แผนภาพข้อมูล *

* หมายเหตุ: ข้อมูลเดือนล่าสุดอาจจะไม่สมบูรณ์

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8


แผนภาพข้อมูล *

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายนของทุกปี)

เลื่อนขึ้นข้างบน