หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลทั่วไป


ชื่อ กปภ.สาขา : กปภ.สาขาเลิงนกทา

ที่อยู่ : 279 ม.12 ถ.ทยาปัสสา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120


จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 5,512

กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 6,000


ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 114,798

ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 106,030

ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 91,808


พื้นที่บริการ


หน่วยบริการ พื้นที่บริการ
หน่วยบริการกุดชุมพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุม
หน่วยบริการกุดชุมพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล โนนเปือย
หน่วยบริการกุดชุมพัฒนา เทศบาลตำบล คำเตย
หน่วยบริการกุดชุมพัฒนา เทศบาลตำบล กุดชุมพัฒนา
แม่ข่ายเลิงนกทา เทศบาลตำบล สวาท
แม่ข่ายเลิงนกทา องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสำราญ
แม่ข่ายเลิงนกทา องค์การบริหารส่วนตำบล สามแยก
แม่ข่ายเลิงนกทา เทศบาลตำบล สามแยก
แม่ข่ายเลิงนกทา เทศบาลตำบล เลิงนกทา***ข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2563

นางสาวพรรวินท์ ราษี

ผจก.กปภ.สาขาเลิงนกทา


แผนภาพข้อมูล *

* หมายเหตุ: ข้อมูลเดือนล่าสุดอาจจะไม่สมบูรณ์

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8


แผนภาพข้อมูล *

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายนของทุกปี)

เลื่อนขึ้นข้างบน