หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลทั่วไป


ชื่อ กปภ.สาขา : กปภ.สาขามหาชนะชัย

ที่อยู่ : 2 ม.2 ถ.ธรรมรงค์ ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130


จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 6,361

กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 5,520


ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 139,587

ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 99,900

ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 85,335


พื้นที่บริการ


หน่วยบริการ พื้นที่บริการ
แม่ข่ายมหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนตำบล ลุมพุก
แม่ข่ายมหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนตำบล โพนทัน
แม่ข่ายมหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนตำบล ฟ้าหยาด
แม่ข่ายมหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนตำบล บากเรือ
แม่ข่ายมหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนตำบล ผือฮี
แม่ข่ายมหาชนะชัย เทศบาลตำบล ฟ้าหยาด
แม่ข่ายมหาชนะชัย เทศบาลตำบล คำเขื่อนแก้ว
หน่วยบริการค้อวัง เทศบาลตำบล ค้อวัง***ข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2563

นายสรสิทธ กุลจรัสบรม

ผจก.กปภ.สาขามหาชนะชัย


แผนภาพข้อมูล *

* หมายเหตุ: ข้อมูลเดือนล่าสุดอาจจะไม่สมบูรณ์

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8


แผนภาพข้อมูล *

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายนของทุกปี)

เลื่อนขึ้นข้างบน