หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลทั่วไป


ชื่อ กปภ.สาขา : กปภ.สาขาสุรินทร์

ที่อยู่ : 31 ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000


จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 34,663

กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 56,400


ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 951,761

ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 875,269

ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 756,190


พื้นที่บริการ


หน่วยบริการ พื้นที่บริการ
หน่วยบริการลำดวน องค์การบริหารส่วนตำบล ตรำดม
หน่วยบริการลำดวน องค์การบริหารส่วนตำบล ลำดวน
หน่วยบริการลำดวน เทศบาลตำบล ลำดวนสุรพินท์
หน่วยบริการจอมพระ องค์การบริหารส่วนตำบล จอมพระ
หน่วยบริการจอมพระ องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นสุข
หน่วยบริการจอมพระ องค์การบริหารส่วนตำบล ลุ่มระวี
หน่วยบริการจอมพระ เทศบาลตำบล จอมพระ
แม่ข่ายสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล แกใหญ่
แม่ข่ายสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล เฉนียง
แม่ข่ายสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล นอกเมือง
แม่ข่ายสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล คอโค
แม่ข่ายสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล ตระแสง
แม่ข่ายสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าสว่าง
แม่ข่ายสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล เทนมีย์
แม่ข่ายสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล แสลงพันธ์
แม่ข่ายสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล สลักได
แม่ข่ายสุรินทร์ เทศบาลเมือง สุรินทร์***ข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2563

นายอำพล สุดนิคม 

ผจก.กปภ.สาขาสุรินทร์


แผนภาพข้อมูล *

* หมายเหตุ: ข้อมูลเดือนล่าสุดอาจจะไม่สมบูรณ์

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8


แผนภาพข้อมูล *

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายนของทุกปี)

เลื่อนขึ้นข้างบน