หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โทรศัพท์, โทรสาร, อีเมล์ ของกปภ.ข.8


ตำแหน่ง/หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร jeerasakn@pwa.co.th 045 311432-4 ต่อ 111
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 นายพงศกร ปุญญวัศพล pongsakornm@pwa.co.th 045 311432-4 ต่อ 111
พนักงานธุรการ นายวีระพงษ์ วงศ์สุวรรณ veerapongv@pwa.co.th 111
นักบริหารงานทั่วไป นางสาวสกุลรัตน์ ศรีมาคำ sakulrats@pwa.co.th 111
กองแผนและวิชาการ
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ นายตุลชัย แจ่มใส tulachaij@pwa.co.th 045 311432 ต่อ 121
หัวหน้างานแผนงาน นายนวพงษ์ มังคลา nawapongm@pwa.co.th 123
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 1 นายเอกวิทย์ พละโย AekwitP@pwa.co.th 124
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 2 นายวชิรพงษ์ นิยมพันธุ์ wachirapongb@pwa.co.th 125
หัวหน้างานแหล่งน้ำ นายเธียรชัย แสนวงศ์ theanchais@pwa.co.th 126
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 3 นายจตุพล จัยสิน jatuponj@pwa.co.th
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ
ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ นายคมสัน บุญเอี่ยม KomsonB@pwa.co.th 045 311432 ต่อ 134
หัวหน้างานเทคโนโลยีควบคุมผลิต นางสาวยุภาพันธ์ ทองไทย yupapant@pwa.co.th 135
หัวหน้างานบำรุงรักษา นายวรฉัตร นราภัย vorachatn@pwa.co.th 136
หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 นางศิริลักษณ์ อังควณิช siriluka@pwa.co.th 137
หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 นางสาวฉวีวรรณ บุญมาชัย chaweewanb@pwa.co.th -
หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 นางสาววิชชาภรณ์ เลิศสุบินรักษ์ wichchapornl@pwa.co.th
กองระบบจำหน่าย
ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย นายวรพจน์ เฮ็งเส็ง worapoth@pwa.co.th 045 311432 ต่อ 127
หัวหน้างานมาตรวัดน้ำ นางสาวรุ่ง ศรีหล้า roongs@pwa.co.th 130
หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ นายนราธิป เอี่ยมเขียว narathipi@pwa.co.th 129
หัวหน้างานน้ำสูญเสีย นายสุรพงษ์ แก้วสุวรรณ surapongk@pwa.co.th 131
หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ นายประธาน วิริยะการุณย์ prathanw@pwa.co.th 132
กองบัญชีและการเงิน
ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน นางสาวสุมณฑา จริยานพิวาทย์ sumonthaj@pwa.co.th 045311432 ต่อ 113
หัวหน้างานการเงิน นางธนวรรณ บุญเอี่ยม thanawanb@pwa.co.th 114
หัวหน้างานประมวลบัญชี นางอัจฉรา สาลีพันธ์ autcharas@pwa.co.th 119
หัวหน้างานบัญชีเจ้าหนี้ นางสาวจินดาวรรษ สมคะเน chindawats@pwa.co.th 117
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ นายมาโนชญ์ จันทร์แก้ว manochj@pwa.co.th 045311432 ต่อ 138
หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นางสาวสุขุมาล เกษสัญชัย sukhumalk@pwa.co.th 139
หัวหน้างานประมวลข้อมูล นางวารุณี พร้อมลาภ waruneep@pwa.co.th 140
กองบริหารทั่วไป
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป นางกนกอร รัตนนุกรม kanokornr@pwa.co.th 045 311432 ต่อ 100
หัวหน้างานธุรการ นางจันทร์เพ็ญ ศรวิเศษ janpens@pwa.co.th 101
หัวหน้างานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ utitk@pwa.co.th 104
หัวหน้างานกฎหมาย นายณรงค์ วาพันสุ 107
หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล นางภานุมาศ วงศ์พรหม PanumasW@pwa.co.th 108
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด
ผจก.กปภ.สาขาอุบลราชธานี นายวีรวัฒน์ อังควณิช  WeerawatA@pwa.co.th 045 243910-1 (108)
ผจก.กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร นายณฐกฤต พรมนนท์  areep@pwa.co.th 045 441003
ผจก.กปภ.สาขาเดชอุดม นายฉลวย กาบบัวศรี  chaluayk@pwa.co.th 045 361151
ผจก.กปภ.สาขาเขมราฐ นายไพนิช นิพขันธ์  painichn@pwa.co.th 045 491202
ผจก.กปภ.สาขาอำนาจเจริญ นายสังวาลย์ มงคลมะไฟ  SungwarlM@pwa.co.th 045 451007  451077
ผจก.กปภ.สาขายโสธร นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช  wipaweec@pwa.co.th 045 711540  715540
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายอ.วรรษ อุทธา
ผจก.กปภ.สาขาเลิงนกทา นางสาวพรรวินท์ ราษี panwinr@pwa.co.th 045 781353  782493
ผจก.กปภ.สาขามหาชนะชัย นายสรสิทธ กุลจรัสบรม sorasitk@pwa.co.th 045 799101
ผจก.กปภ.สาขาบุรีรัมย์ นายบรรจง เทพเกษตรกุล  banjongt@pwa.co.th 044 611597
ผจก.กปภ.สาขาสตึก นายไพศาล แก้วคูณ pisank@pwa.co.th 044 680070
ผจก.กปภ.สาขาลำปลายมาศ นายวีระพล เขียวสะอาด weeraponk@pwa.co.th 044 661158
ผจก.กปภ.สาขานางรอง นายปฏิเวธ จันทร์หอม  patiwetj@pwa.co.th 044 631135
ผจก.กปภ.สาขาละหานทราย นายณัฐพงษ์ บุญโสดากร  nattapongb@pwa.co.th 044 656019
ผจก.กปภ.สาขาสุรินทร์ นายอำพล สุดนิคม  ampols@pwa.co.th 044 511319
ผจก.กปภ.สาขาศีขรภูมิ นายภักดิ์พงษ์ ใจภักดี pakpongj@pwa.co.th 044 561287
ผจก.กปภ.สาขารัตนบุรี นายศุภกร รัตนคูหะ  supakornr@pwa.co.th 044 599210
ผจก.กปภ.สาขาสังขะ นางสาวธิติมา วาพันสุ  thitimat@pwa.co.th 044 571968
ผจก.กปภ.สาขาศรีสะเกษ นายไมตรี เขตตะ  maitreek@pwa.co.th 045 611475
ผจก.กปภ.สาขากันทรลักษ์ นางอนันต์พร รัตนคูหะ  ananpronr@pwa.co.th 045 661455  661205
หัวหน้างานอำนายการ นายกิจพินิต ราชประสิทธิ์
ผจก.กปภ.สาขามุกดาหาร นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์  nirotet@pwa.co.th 042 611131  615041
เลื่อนขึ้นข้างบน