หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะผู้บริหาร กปภ.ข.8


รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 8

นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 8

รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 8

นายพงศกร ปุญญวัศพล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8ผู้อำนวยการกองในสังกัด


รูปผอ.กองแผนและวิชาการ

นายทวีสรรค์ สืบภา

ผอ.กองแผนและวิชาการ

รูปผอ.กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้

นายคมสัน บุญเอี่ยม

ผอ.กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

รูปผอ.กองระบบจำหน่าย

นายวรพจน์ เฮ็งเส็ง

ผอ.กองระบบจำหน่าย

รูปผอ.กองบัญชีและการเงิน

น.ส.สุมณฑา จริยานพิวาทย์

ผอ.กองบัญชีและการเงิน

รูปผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายมาโนชญ์ จันทร์แก้ว

ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปผอ.กองบริหารทั่วไป

นางกนกอร รัตนนุกรม

ผอ.กองบริหารทั่วไปผู้จัดการ กปถ.สาขาในสังกัด


นายวีรวัฒน์ อังควณิช

นายวีรวัฒน์ อังควณิช
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี

นายไพนิช นิพขันธ์
นายไพนิช นิพขันธ์
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร
นายฉลวย กาบบัวศรี
นายฉลวย กาบบัวศรี
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดชอุดม
นายณฐกฤต พรมนนท์
นายณฐกฤต พรมนนท์
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเขมราฐ
นายสังวาลย์ มงคลมะไฟ
นายสังวาลย์ มงคลมะไฟ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ
นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช
นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช
การประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร
นางสาวพรรวินท์ ราษี
นางสาวพรรวินท์ ราษี
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลิงนกทา
นายสรสิทธ กุลจรัสบรม
นายสรสิทธ กุลจรัสบรม
การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาชนะชัย
นายบรรจง เทพเกษตรกุล
นายบรรจง เทพเกษตรกุล
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์
นายไพศาล แก้วคูณ
นายไพศาล แก้วคูณ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตึก
นายวีระพล เขียวสะอาด
นายวีระพล เขียวสะอาด
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปลายมาศ
นายปฏิเวธ จันทร์หอม
นายปฏิเวธ จันทร์หอม
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานางรอง
นายณัฐพงษ์ บุญโสดากร
นายณัฐพงษ์ บุญโสดากร
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาละหานทราย
นายอำพล สุดนิคม
นายอำพล สุดนิคม
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์
นายภักดิ์พงษ์ ใจภักดี
นายภักดิ์พงษ์ ใจภักดี
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศีขรภูมิ
นายศุภกร รัตนคูหะ
นายศุภกร รัตนคูหะ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี
นายไมตรี เขตตะ
นายไมตรี เขตตะ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ
นางอนันต์พร รัตนคูหะ
นางอนันต์พร รัตนคูหะ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากันทรลักษ์
นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์
นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์
การประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
นางสาวธิติมา วาพันสุ
นางสาวธิติมา วาพันสุ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสังขะ
เลื่อนขึ้นข้างบน