หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะผู้บริหาร กปภ.ข.8


ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

เบอร์โทรศัพท์ 045 311432-4 ต่อ 111

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

นายพงศกร ปุญญวัศพล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

เบอร์โทรศัพท์ 045 311432-4 ต่อ 111



ผู้อำนวยการกองในสังกัด


กองแผนและวิชาการ

นายตุลชัย แจ่มใส

ผอ.กองแผนและวิชาการ

เบอร์โทรศัพท์ 045 311432 ต่อ 121

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

นายคมสัน บุญเอี่ยม

ผอ.กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

เบอร์โทรศัพท์ 045 311432 ต่อ 134

กองระบบจำหน่าย

นายวรพจน์ เฮ็งเส็ง

ผอ.กองระบบจำหน่าย

เบอร์โทรศัพท์ 045 311432 ต่อ 127

กองบัญชีและการเงิน

นางสาวสุมณฑา จริยานพิวาทย์

ผอ.กองบัญชีและการเงิน

เบอร์โทรศัพท์ 045311432 ต่อ 113

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายมาโนชญ์ จันทร์แก้ว

ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์โทรศัพท์ 045311432 ต่อ 138

กองบริหารทั่วไป

นางกนกอร รัตนนุกรม

ผอ.กองบริหารทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 045 311432 ต่อ 100



ผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัด


สาขาอุบลราชธานี
นายวีรวัฒน์ อังควณิช 
กปภ.สาขาอุบลราชธานี

เบอร์โทรศัพท์ 045 243910-1 (108)

สาขาพิบูลมังสาหาร
นายณฐกฤต พรมนนท์ 
กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร

เบอร์โทรศัพท์ 045 441003

สาขาเดชอุดม
นายฉลวย กาบบัวศรี 
กปภ.สาขาเดชอุดม

เบอร์โทรศัพท์ 045 361151

สาขาเขมราฐ
นายไพนิช นิพขันธ์ 
กปภ.สาขาเขมราฐ

เบอร์โทรศัพท์ 045 491202

สาขาอำนาจเจริญ
นายสังวาลย์ มงคลมะไฟ 
กปภ.สาขาอำนาจเจริญ

เบอร์โทรศัพท์ 045 451007  451077

สาขายโสธร
นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช 
กปภ.สาขายโสธร

เบอร์โทรศัพท์ 045 711540  715540

สาขาเลิงนกทา
นางสาวพรรวินท์ ราษี
กปภ.สาขาเลิงนกทา

เบอร์โทรศัพท์ 045 781353  782493

สาขามหาชนะชัย
นายสรสิทธ กุลจรัสบรม
กปภ.สาขามหาชนะชัย

เบอร์โทรศัพท์ 045 799101

สาขาบุรีรัมย์
นายบรรจง เทพเกษตรกุล 
กปภ.สาขาบุรีรัมย์

เบอร์โทรศัพท์ 044 611597

สาขาสตึก
นายไพศาล แก้วคูณ
กปภ.สาขาสตึก

เบอร์โทรศัพท์ 044 680070

สาขาลำปลายมาศ
นายวีระพล เขียวสะอาด
กปภ.สาขาลำปลายมาศ

เบอร์โทรศัพท์ 044 661158

สาขานางรอง
นายปฏิเวธ จันทร์หอม 
กปภ.สาขานางรอง

เบอร์โทรศัพท์ 044 631135

สาขาละหานทราย
นายณัฐพงษ์ บุญโสดากร 
กปภ.สาขาละหานทราย

เบอร์โทรศัพท์ 044 656019

สาขาสุรินทร์
นายอำพล สุดนิคม 
กปภ.สาขาสุรินทร์

เบอร์โทรศัพท์ 044 511319

สาขาศีขรภูมิ
นายภักดิ์พงษ์ ใจภักดี
กปภ.สาขาศีขรภูมิ

เบอร์โทรศัพท์ 044 561287

สาขารัตนบุรี
นายศุภกร รัตนคูหะ 
กปภ.สาขารัตนบุรี

เบอร์โทรศัพท์ 044 599210

สาขาศรีสะเกษ
นายไมตรี เขตตะ 
กปภ.สาขาศรีสะเกษ

เบอร์โทรศัพท์ 045 611475

สาขากันทรลักษ์
นางอนันต์พร รัตนคูหะ 
กปภ.สาขากันทรลักษ์

เบอร์โทรศัพท์ 045 661455  661205

สาขามุกดาหาร
นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์ 
กปภ.สาขามุกดาหาร

เบอร์โทรศัพท์ 042 611131  615041

สาขาสังขะ
นางสาวธิติมา วาพันสุ 
กปภ.สาขาสังขะ

เบอร์โทรศัพท์ 044 571968

เลื่อนขึ้นข้างบน