หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะผู้บริหาร กปภ.ข.8


ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

นายพงศกร ปุญญวัศพล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8ผู้อำนวยการกองในสังกัด


กองแผนและวิชาการ

นายทวีสรรค์ สืบภา

ผอ.กองแผนและวิชาการ

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

นายคมสัน บุญเอี่ยม

ผอ.กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

กองระบบจำหน่าย

นายวรพจน์ เฮ็งเส็ง

ผอ.กองระบบจำหน่าย

กองบัญชีและการเงิน

นางสาวสุมณฑา จริยานพิวาทย์

ผอ.กองบัญชีและการเงิน

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายมาโนชญ์ จันทร์แก้ว

ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองบริหารทั่วไป

นางกนกอร รัตนนุกรม

ผอ.กองบริหารทั่วไปผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัด


สาขาอุบลราชธานี
นายวีรวัฒน์ อังควณิช 
กปภ.สาขาอุบลราชธานี

สาขาพิบูลมังสาหาร
นายไพนิช นิพขันธ์ 
กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร

สาขาเดชอุดม
นายฉลวย กาบบัวศรี 
กปภ.สาขาเดชอุดม

สาขาเขมราฐ
นายณฐกฤต พรมนนท์ 
กปภ.สาขาเขมราฐ

สาขาอำนาจเจริญ
นายสังวาลย์ มงคลมะไฟ 
กปภ.สาขาอำนาจเจริญ

สาขายโสธร
นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช 
กปภ.สาขายโสธร

สาขาเลิงนกทา
นางสาวพรรวินท์ ราษี
กปภ.สาขาเลิงนกทา

สาขามหาชนะชัย
นายสรสิทธ กุลจรัสบรม
กปภ.สาขามหาชนะชัย

สาขาบุรีรัมย์
นายบรรจง เทพเกษตรกุล 
กปภ.สาขาบุรีรัมย์

สาขาสตึก
นายไพศาล แก้วคูณ
กปภ.สาขาสตึก

สาขาลำปลายมาศ
นายวีระพล เขียวสะอาด
กปภ.สาขาลำปลายมาศ

สาขานางรอง
นายปฏิเวธ จันทร์หอม 
กปภ.สาขานางรอง

สาขาละหานทราย
นายณัฐพงษ์ บุญโสดากร 
กปภ.สาขาละหานทราย

สาขาสุรินทร์
นายอำพล สุดนิคม 
กปภ.สาขาสุรินทร์

สาขาศีขรภูมิ
นายภักดิ์พงษ์ ใจภักดี
กปภ.สาขาศีขรภูมิ

สาขารัตนบุรี
นายศุภกร รัตนคูหะ 
กปภ.สาขารัตนบุรี

สาขาศรีสะเกษ
นายไมตรี เขตตะ 
กปภ.สาขาศรีสะเกษ

สาขากันทรลักษ์
นางอนันต์พร รัตนคูหะ 
กปภ.สาขากันทรลักษ์

สาขามุกดาหาร
นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์ 
กปภ.สาขามุกดาหาร

สาขาสังขะ
นางสาวธิติมา วาพันสุ 
กปภ.สาขาสังขะ

เลื่อนขึ้นข้างบน