หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

จำนวนผู้ใช้น้ำจำแนกตามหน่วยงานในสังกัดของกปภ.ข.8


ลำดับ กปภ.สาขา จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย)
1 กปภ.สาขาอุบลราชธานี 62,822
2 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร 5,931
3 กปภ.สาขาเดชอุดม 8,625
4 กปภ.สาขาเขมราฐ 8,119
5 กปภ.สาขาอำนาจเจริญ 11,664
6 กปภ.สาขายโสธร 12,470
7 กปภ.สาขาเลิงนกทา 5,506
8 กปภ.สาขามหาชนะชัย 6,354
9 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ 34,748
10 กปภ.สาขาสตึก 6,985
11 กปภ.สาขาลำปลายมาศ 6,025
12 กปภ.สาขานางรอง 11,044
13 กปภ.สาขาละหานทราย 12,376
14 กปภ.สาขาสุรินทร์ 34,623
15 กปภ.สาขาศีขรภูมิ 7,820
16 กปภ.สาขารัตนบุรี 9,218
17 กปภ.สาขาศรีสะเกษ 32,316
18 กปภ.สาขากันทรลักษ์ 5,434
19 กปภ.สาขามุกดาหาร 18,433
20 กปภ.สาขาสังขะ 10,207
กปภ.ข.8(ภาพรวม) 310,720

***ข้อมูลประจำเดือน ตุลาคม ปี 2563
เลื่อนขึ้นข้างบน