หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเลิงนกทาต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการ Water IS Life

กปภ.สาขาเลิงนกทาต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการ Water IS Life

กปภ.สาขาเลิงนกทาต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการ Water IS Life

กปภ.สาขาเลิงนกทา โดย นางกนกอร  รัตนนุกรม พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการ Water IS Life เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้น้ำประปามั่นใจในคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ณ สำนักงาน และสถานีผลิตน้ำแม่ข่ายเลิงนกทา  ทั้งนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.๘ ได้ร่วมสังเกตุการณ์และให้แนวทางในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ด้วย

 

เลื่อนขึ้นข้างบน