หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุรินทร์ และ กปภ.ข.8 เร่งติดตามพร้อมหาแนวทางแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่

กปภ.สาขาสุรินทร์ และ กปภ.ข.8 เร่งติดตามพร้อมหาแนวทางแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่

กปภ.สาขาสุรินทร์ และ กปภ.ข.8 เร่งติดตามพร้อมหาแนวทางแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่

            นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร  ผู้อำนวยการ กปภ.ข.8 พร้อมด้วย นายวรพจน์  เฮ็งเส็ง ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย และนายคมสันต์  บุญเอี่ยม  ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อประเมินสถานการณ์  พร้อมวางแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ สืบเนื่องจากปริมาณน้ำดิบในห้วยเสนง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ที่ใช้เป็นแหล่งน้ำหลักในการผลิตน้ำประปาลดปริมาณลงอย่างต่อเนื่อง  สาเหตุจากฝนทิ้งช่วง จนส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ หน่วยงานในพื้นที่เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนชาวสุรินทร์  จึงเกิดการบูรณาการความร่วมมือระว่างหน่วยงานเพื่อร่วมฝ่าฟันวิกฤติการณ์ในครั้งนี้ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นำไปสู่การประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น โดยการผันน้ำจากอ่างหิน โดยมีขั้นตอนและแนวทางดำเนินการดังนี้

 1.จุดสูบน้ำขึ้นจากอ่างหินเข้าคลอง1 ซึ่งชลประทานจังหวัดสุรินทร์ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 2 เครื่อง สูบส่งตามคลอง1 เต็มคลองตลอดระยะ 3 กม.แล้ว พร้อมสูบส่งทางท่อส่งน้ำ

 2.จุดสูบน้ำจากคลอง 1 ส่งทางท่อ ชลประทานจังหวัดสุรินทร์ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 1 เครื่องพร้อมสูบเข้าท่อ

 3.การประปาส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการการวางท่อระยะ 4,400 ม. ก่อนถึงคลอง2  น้ำใช้เวลาเดินทางตามท่อ 4,400 ม. ประมาณ 1 ชม. ถึงปลายท่อ เพื่อส่งลงคลอง2 ไหลลงสู่อ่างห้วยเสนงระยะ 6 กม.โดยมี เจ้าหน้าที่ทหารร่วมกับชลประทานจังหวัดสุรินทร์เปิดเส้นทางน้ำไหลตามคลอง2 ระยะ 6 กม. โดยใช้แบ็คโฮ จอบ มีด ตามสภาพพื้นที่

 4. น้ำจะใช้เวลาไหลตามคลอง2 ลงอ่างห้วยเสนงซึ่งมีการเปิดทางน้ำไหลที่ปลายคลองลงอ่างห้วยเสนง  ซึ่งน้ำจากอ่างหินจะเติมถึงอ่างห้วยเสนงสามารถดูดขึ้นไปผลิตน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง กปภ.จะประเมินสถานณ์การณ์และปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิด โดยในเบื้องต้นจะยังไม่สามารถสูบจ่ายได้เต็มระบบ และจะยังให้บริการน้ำเป็นเวลาจนกว่าปริมาณน้ำจะเป็นปกติ อีกทั้ง กปภ.ข.8 กำลังเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะ สั้น และระยะยาวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต  แต่อย่างไรก็ตามจึงขอให้ประชาชนเตรียมการสำรองน้ำไว้ใช้ หรือ ติดต่อขอรับบริการรถน้ำ ที่ กปภ.สาขาสุรินทร์ โทร 0-4451-1319 และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการประปาได้ที่ https://www.facebook.com/การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ หรือ www.pwa.co.th และขอเชิญชวนให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อผ่านวิกฤติในครั้งนี้

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน