หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขายโสธร สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปี ๒๕๖๒

กปภ.สาขายโสธร สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปี ๒๕๖๒

กปภ.สาขายโสธร สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปี ๒๕๖๒

นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  มอบหมายให้ นางจีระนันท์  ขุขันธิน  หัวหน้างานอำนวยการ  และพนักงานในสังกัด เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์  “ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา” ปี 2562   ณ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวนาแปลงใหญ่  บ้านดู่ทุ่ง  หมู่ที่ 10  ตำบลดู่ทุ่ง  อำเภอเมือง   จังหวัดยโสธร

 

เลื่อนขึ้นข้างบน