หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรม รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๒

กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรม รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๒

กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรม รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๒

            เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒  นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร ผู้อำนวยการ กปภ.ข.๘  มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน  และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ มอบน้ำดื่ม และสิ่งของบรรเทาทุกข์ ที่ได้จากการบริจาคของชาว กปภ.ข.๘ มอบแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยแบ่งเป็นสองจุดคือ

๑. ศูนย์รับบริจาคผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม(ศูนย์วัดสุปัฏฯ)

๒. ศูนย์รับบริจาคผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (ชุมชนบ้านคูเดื่อ)

        ซึ่งทั้งสองจุดเป็นจุดใหญ่ที่มีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม โดยจากการช่วยเหลือในครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือ การแบ่งปัน อันจะสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากต่อไป นับเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR)ที่ กปภ.ข.๘ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและจะดำเนินการต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน