หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขายโสธร ดำเนินโครงการน้ำประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน เทศบาลตำบลทรายมูล

กปภ.สาขายโสธร ดำเนินโครงการน้ำประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน   เทศบาลตำบลทรายมูล

กปภ.สาขายโสธร ดำเนินโครงการน้ำประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน   เทศบาลตำบลทรายมูล

   นางสาววิภาวี   โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  พร้อมด้วยหัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 (Leb Clulster มุกดาหาร) , นักวิทยาศาสตร์ กปภ.เขต 8 , หัวหน้างานผลิต , หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง   เข้าร่วมดำเนินโครงการน้ำประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน  ประจำปี 2562 เพื่ออบรมให้ความรู้และแนวปฏิบัติมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตน้ำสะอาดตามมาตรฐานสากล  ซึ่งเป็นการแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ของ กปภ. ให้แก่เทศบาลตำบลทรายมูล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติการระบบประปาสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมความรู้ที่มีอยู่เดิม ดูแลระบบประปาหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ต่อไป โดยมี นายมานิต  ทองบ่อ  นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล  เป็นประธานเปิดโครงการ  ณ  เทศบาลตำบลทรายมูล  อำเภอทรายมูล    จังหวัดยโสธร 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน