หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562

กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562

กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562

 

กปภ.สาขาเลิงนกทา นำโดย นางกนกอร  รัตนนุกรม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา ร่วมกับหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562 โดยได้รับการบริการเป็นอย่างดี จากคณะแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี ตามแนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ

 

เลื่อนขึ้นข้างบน