หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผอ.กรจ. และงานลูกค้าสัมพันธ์ ลงพื้นที่ กปภ.สาขา ๑๖ แห่ง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงาน Gecc ปี ๒๕๖๓

ผอ.กรจ. และงานลูกค้าสัมพันธ์ ลงพื้นที่ กปภ.สาขา ๑๖ แห่ง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงาน Gecc ปี ๒๕๖๓

ผอ.กรจ. และงานลูกค้าสัมพันธ์ ลงพื้นที่ กปภ.สาขา ๑๖ แห่ง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงาน Gecc ปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.- ๓ ธ.ค. ๒๕๖๓  นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร  ผู้อำนวยการ กปภ.ข.๘ มอบหมายให้ นายวรพจนผอ.กรจ. และงานลูกค้าสัมพันธ์ ลงพื้นที่ กปภ.สาขา 16 แห่ง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการอย่างเป็นระบบ โดยสามารถตอบสนองความต้องการการบริการของผู้มารับบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ทั้งนี้ ยังตั้งเป้าหมายขอรับรอง โครงการศูนย์ราชการสะดวก GECC ให้ผ่านเกณฑ์การรับรองทั้งหมดภายในปี 2563 ต่อไป

 

เลื่อนขึ้นข้างบน