หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอแนวนโยบายและแผนงานการบริหารจัดการลุ่มน้ำห้วยเสนง

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอแนวนโยบายและแผนงานการบริหารจัดการลุ่มน้ำห้วยเสนง

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอแนวนโยบายและแผนงานการบริหารจัดการลุ่มน้ำห้วยเสนง

นายอำพล สุดนิคม ผู้จัดการ กปภ.สาขาสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอแนวนโยบายและแผนงาน ตามที่สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานประเด็นการบริหารจัดการลุ่มน้ำห้วยเสนง ร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนากลไกแผนงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดสุรินทร์ ปี2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังแนวนโยบายและแผนงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกับเครืือข่ายภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยเสนงและเพื่อยกระดับการบูรณาการกลไกระดับจังหวัดและกลไกการบริหารจัดการน้ำและความมั่นคงด้านอาหารภูมินิเวศน์ลุ่มน้ำห้วยเสนงให้มีศักยภาพในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและแผนงานแบบมีส่วนร่วมในการนี้ นายอำพล สุดนิคม ผจก.กปภ.สาขาสุรินทร์ ได้เข้าร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนแลเสนอแนะประเด็นการบริหารจัดการน้ำประปาต่อที่ประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยการประชุมจัดขึ้นที่ ห้องประชุมศรีผไท ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

 

เลื่อนขึ้นข้างบน