หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.8 จัดกิจกรรมโครงการภาคีเครือข่ายสนับสนุนกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย ณ ศูนย์เครือข่ายที่ 1

กปภ.ข.8 จัดกิจกรรมโครงการภาคีเครือข่ายสนับสนุนกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย ณ ศูนย์เครือข่ายที่ 1

กปภ.ข.8 จัดกิจกรรมโครงการภาคีเครือข่ายสนับสนุนกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย ณ ศูนย์เครือข่ายที่ 1

            การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 (กปภ.ข.8) นำโดย นายวรพจน์ เฮ็งเส็ง ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการภาคีเครือข่ายสนับสนุนกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย ณ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่ายจำนวน 5 กปภ. สาขา ประกอบด้วย กปภ.สาขาอุบลราชธานี (ศูนย์เครือข่าย) กปภ.สาขาเดชอุดม กปภ.สาขาเขมราฐ กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร และกปภ.สาขากันทรลักษณ์  โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดประชุมฝึกอบรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบของ กปภ. เช่น ถ่ายทอดองค์ความรู้ การวิเคราะห์อัตราน้ำสูญเสีย การเฝ้าระวังระบบการจ่ายน้ำ การลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อแก้ไข แลกเปลี่ยนความรู้ การดำเนินการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย โดยมี นายวีรวัฒน์ อังควณิช ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี เป็นประธานฯ พร้อมนี้ ได้แบ่งกลุ่มลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตก-รั่ว ในช่วงเวลากลางคืนระหว่างเวลา 21.00 - 24.00 น. โดยมี ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย ลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ โครงการภาคีเครือข่ายฯ กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2563 ณ กปภ.สาขาอุบลราชธานี

 

เลื่อนขึ้นข้างบน