หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าตามโครงการ DSM

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าตามโครงการ DSM

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าตามโครงการ DSM

          กปภ.สาขาอุบลราชธานี โดยนายวีระวัฒน์  อังควณิช ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี มอบหมายให้นายชนาธิป  บุตรดี นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 7 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า โดยการติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) ให้แก่สวนสัตว์อุบลราชธานี นอกเหนือจากการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำและตรวจสอบระบบการใช้น้ำภายในบริเวณพื้นที่สาธิตการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำฉลากเขียวซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมถึงมีการสำรวจแบบสอบถาม มอบของที่ระลึก แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้แก่บุคลากรของสวนสัตว์อุบลราชธานีอีกด้วย  ทั้งนี้ โครงการ DSM เป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนหน่วยงานให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า โดยใช้หลัก 3 R คือ การใช้ซ้ำ (Reuse) , การลดการใช้ (Reduce) และ การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) รวมถึงการกระตุ้นจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

 

เลื่อนขึ้นข้างบน