หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม เดือนสิงหาคม 2563

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม เดือนสิงหาคม 2563

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม เดือนสิงหาคม 2563

             กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ วัดสว่างบ้านผือ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและดำเนินการแก้ไข โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การมอบพันธุ์ปลา มอบเวชภัณฑ์สัตว์ ให้แก่ผู้นำชุมชน มอบจักรยาน ให้เด็กเรียนดีแต่ยากจน มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบท มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และคณะได้เยี่ยมประชาชนและชมการบริการของส่วนราชการ หน่วยงานที่ร่วมโครงการฯ

 

เลื่อนขึ้นข้างบน