หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งสำรองน้ำ

แจ้งสำรองน้ำ


ประกาศ กปภ.สาขาอุบลราชธานี เรื่อง การปรับเปลี่ยนระบบจ่ายน้ำ ด้วย กปภ.สาขาอุบลราชธานี จะดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบจ่ายน้ำเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำดิบและกำลังการผลิตของสถานีจ่าย ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยจะมีการปรับเปลี่ยนทิศทางการจ่ายน้ำและเพิ่มแรงดันในพื้นที่ DMA_06 DMA_08 และ DMA_17 การดำเนินการดังกล่าว อาจส่งผลกระทบให้ น้ำไหลอ่อนหรือไม่ไหลในการปรับเปลี่ยนเส้นทางน้ำในช่วงแรก และเมื่อแรงดันสูงขึ้น ท่อประปาที่มีอายุการใช้งานมานานอาจแตกชำรุด และ อาจเกิดน้ำขุ่น พื้นที่ผลกระทบ : 1. ตำบลปทุมทั้งหมด 2. ตำบลในเมือง ได้แก่ ถนนสมเด็จ ถนนอุบล-ตระการ ถนนภาษีเจริญ ถนนเจริญราษฎร์ ถนนราษฎร์บำรุง ถนนอุปลีสาน ถนนพลแพน ถนนบูรพาใน ถนนบูรพานอก ถนนเทพโยธี ถนนสรรพสิทธิ์ ถนนสุริยาตร์ ถนนพิชิตรังสรรค์ ถนนพโลรังฤทธิ์ ถนนเขื่อนธานี ถนนพรหมราช โรงพยาบาลสรรพสิ

เลื่อนขึ้นข้างบน