หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศ กปภ.สาขาอุบลราชธานี เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาเพื่อตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำหลัก ท่อ HDPE ขนาด 400 มม. และท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณถนนแจ้งสนิท (ขาออกหน้าสำนักงานศูนย์พัฒนาชุมชน) และถนนแจ้งสนิท (ขาเข้าหน้าค่ายพระยอดเมืองขวาง) ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 22.00 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 03.00 น. มีผลกระทบทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในเขตพื้นที่ต่อไปนี้ บ้านท่าบ่อ บ้านหนองแก บ้านหนองจาน บ้านทุ่งขุนน้อย บ้านทุ่งบูรพา บ้านหนองหว้า โครงการเดอะริเวอร์ มหาวิทยาลัยราชธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 โครงการชลประทานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด และ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เพื่อเป็นการเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าว ขอให้ผู้ใช้น้ำเก็บกักน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงในช่วงเวลาดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประการใดกรุณาแจ้งโดยตรง ที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี โทร.045-243910 การประปาส

เลื่อนขึ้นข้างบน