หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การให้บริการ

PWA


ข้อมูลภาพรวมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 310,720 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 432,600 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 8,153,307 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 9,076,979 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 6,059,694 ลบ.ม.

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8


แผนภาพข้อมูล *

* หมายเหตุ: ข้อมูลเดือนล่าสุดอาจจะไม่สมบูรณ์

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8


แผนภาพข้อมูล *

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายนของทุกปี)

เลื่อนขึ้นข้างบน