คณะผู้บริหาร การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

37 หมู่ 23 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4


ตำแหน่ง/หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต8 นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต sarida@pwa.co.th 045312995, 045311432 ต่อ 110
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต8 นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร  jeerasakn@pwa.co.th 045311432 ต่อ 112
เลขา ผอ.เขต นายวีระพงษ์   วงศ์สุวรรณ  veerapongv@pwa.co.th 111
เลขา ผอ.เขต  น.ส.สกุลรัตน์   ศรีมาคำ  sakulrats@pwa.co.th 111
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ       
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ นายมาโนชญ์ จันทร์แก้ว  manochj@pwa.co.th 045311432 ต่อ 138
หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นางสาวสุขุมาล เกษสัญชัย  sukhumalk@pwa.co.th 139
หัวหน้างานประมวลข้อมูล นางวารุณี พร้อมลาภ  waruneep@pwa.co.th 140
กองบริหารทั่วไป       
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป นายไพฑูรย์  ไตรวัฒนาศิริ paitoont@pwa.co.th 045311432 ต่อ 100
หัวหน้างานธุรการ น.ส.ดวงเดือน ฉลองชัยสิทธิ์  dwongdearnc@pwa.co.th 101
หัวหน้างานกฏหมายและนิติกรรม นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ utitk@pwa.co.th 107
หัวหน้างานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม sorasitk@pwa.co.th 104
หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล นางภานุมาศ  วงศ์พรหม  PanumasW@pwa.co.th 108
กองแผนและวิชาการ      
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ นายทวีสรรค์  สืบภา taweesans@pwa.co.th 045311432 ต่อ 121
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง1 นายเอกวิทย์ พละโย AekwitP@pwa.co.th 124
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง2 นายวชิรพงษ์ นิยมพันธุ์ wachirapongb@pwa.co.th 125
หัวหน้างานแหล่งน้ำ นายเธียรชัย แสนวงศ์ theanchais@pwa.co.th 126
หัวหน้างานแผนงาน นายตุลชัย  แจ่มใส  tulachaij@pwa.co.th 123
กองระบบจำหน่าย      
ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย นายสุเมธ แว่นประชา  sumetw@pwa.co.th 045311432 ต่อ 127
หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ นางจันทร์เพ็ญ ศรวิเศษ  janpens@pwa.co.th 132
หัวหน้างานน้ำสูญเสีย นายวรพจน์ เฮ็งเส็ง worapoth@pwa.co.th 131
หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ นางสาวรุ่ง ศรีหล้า  roongs@pwa.co.th 129
หัวหน้างานมาตรวัดน้ำ นายอวยชัย เทศเอี่ยม  uaychait@pwa.co.th 130
 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ      
ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ นายวีรวัฒน์  อังควณิช WeerawatA@pwa.co.th 045311432 ต่อ 134
หัวหน้างานเทคโนโลยีควบคุมการผลิต น.ส.ยุภาพันธ์  ทองไทย taweesans@pwa.co.th 137
หัวหน้างานบำรุงรักษา นายวิลาศ จุมพล viladj@pwa.co.th 136
หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 นางศิริลักษณ์ อังควณิช  siriluka@pwa.co.th 135
หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ 2(Lab Cluster) นายสมชาติ ขาวงาม  somchatk@pwa.co.th -
กองบัญชีและการเงิน      
ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน น.ส.สุมณฑา จริยานพิวาทย์ sumonthaj@pwa.co.th 045311432 ต่อ 113
หัวหน้างานประมวลบัญชี นางอัจฉรา สาลีพันธ์ autcharas@pwa.co.th 119
หัวหน้างานบัญชีเจ้าหนี้ นางธนวรรณ บุญเอี่ยม thanawanb@pwa.co.th 117
รก.หัวหน้างานการเงิน น.ส.จินดาวรรษ สมคะเน chindawats@pwa.co.th 114
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด      
อุบลราชธานี นายคมสัน  บุญเอี่ยม KomsonB@pwa.co.th 045 243910-1   (108)
นางสุกัญญา งามวงศ์วาน sukunyan@pwa.co.th 045 243910-1   (108)
พิบูลมังสาหาร นายไพนิช นิพขันธ์ painichn@pwa.co.th 045 441003
เดชอุดม นางอนันต์พร รัตนคูหะ ananpronr@pwa.co.th 045 361151
เขมราฐ นายณฐกฤต พรมนนท์ areep@pwa.co.th 045 491202
อำนาจเจริญ นายสังวาลย์  มงคลมะไฟ SungwarlM@pwa.co.th 045 451007  451077
ยโสธร น.ส.วิภาวี โชควิวัฒนวนิช wipaweec@pwa.co.th 045 711540  715540
เลิงนกทา นางกนกอร รัตนนุกรม kanokornr@pwa.co.th 045 781353  782493
มหาชนะชัย นายพูนศักดิ์ กองกาญจน์ phoonsakk@pwa.co.th 045 799101
บุรีรัมย์ นายบรรจง  เทพเกษตรกุล banjongt@pwa.co.th 044 611597
น.ส.พรรวินท์ ราษี panwinr@pwa.co.th 044 611597
สตึก นายปฏิเวธ จันทร์หอม patiwetj@pwa.co.th 044 680070
ลำปลายมาศ นายณัฐพงษ์ บุญโสดากร nattapongb@pwa.co.th 044 661158
นางรอง นายสุรพล ชัยสนาม SuraponC@pwa.co.th 044 631135
ละหานทราย นายฉลวย กาบบัวศรี chaluayk@pwa.co.th 044 656019
สุรินทร์ นายไมตรี เขตตะ maitreek@pwa.co.th 044 511319
นางเตือนใจ พลตื้อ tuenjaip@pwa.co.th 044 511319
ศีขรภูมิ น.ส.ธิติมา วาพันสุ thitimat@pwa.co.th 044 561287
รัตนบุรี นายศุภกร รัตนคูหะ supakornr@pwa.co.th 044 599210
สังขะ นายยรรยง  วงษ์อามาตย์ yanyongw@pwa.co.th 044 571968
ศรีสะเกษ นายนิโรจน์  เที่ยงจิตต์ nirotet@pwa.co.th 045 611475
นายไพศาส แก้วคูณ pisank@pwa.co.th 045 611475
กันทรลักษ์ นายธน โชติกเสถียร thonj@pwa.co.th 045 661455  661205
มุกดาหาร นายอำพล สุดนิคม ampols@pwa.co.th 042 611131  615041

งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
กลับหน้าหลัก