ตัวอย่างเอกสาร โครงการจัดการน้ำสะอาด

 1. 1.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบจ่ายน้ำ
 2.      1.1.1 แผนการเก็บตัวอย่างในระบบจ่าย
 3.      1.1.2 ผลการเก็บตัวอย่างน้ำระบบจ่าย
 4.          1.1.2.1 ผลคุณภาพน้ำด้านกายภาพ
 5.          1.1.2.2 ผลคูณภาพน้ำด้านแบคทีเรีย
 6. 2.2 ทบทวนการสำรวจวินิจฉัยระบบประปา
 7. 2.3 ทบทวนปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (WPWI) ทั้ง 5 ระบบ
 8. 2.5 ทบทวนปรับปรุงป้ายเตือน ป้ายแนะนำที่สำคัญ ครบทุกพื้นที่
 9. 2.6 รายงานการประชุม
 10. 2.7 จุดควบคุม ตรวจสอบ
 11. 2.8 WSP MASTER PLAN
 12. 2.9 แผนการบริหารจัดการ 5 ระบบ
1 กปภ.สาขาอุบลราชธานี Download

2 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร Download
3 กปภ.สาขาเดชอุดม Download
4 กปภ.สาขาเขมราฐ Download
5 กปภ.สาขาอำนาจเจริญ Download
6 กปภ.สาขายโสธร Download
7 กปภ.สาขาเลิงนกทา Download
8 กปภ.สาขามหาชนะชัย Download
9 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ Download
10 กปภ.สาขาสตึก Download
11 กปภ.สาขาลำปลายมาศ Download
12 กปภ.สาขานางรอง Download
13 กปภ.สาขาละหานทราย Download
14 กปภ.สาขาสุรินทร์ Download
15 กปภ.สาขาศีขรภูมิ Download
16 กปภ.สาขารัตนบุรี Download
17 กปภ.สาขาสังขะ Download
18 กปภ.สาขาศรีสะเกษ Download
19 กปภ.สาขากันทรลักษ์ Download
20 กปภ.สาขามุกดาหาร Download