รายงานข้อมูลปริมาณน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

เดือน ปี ข้อมูลอัตราน้ำสูญเสีย หมายเหตุ
จำนวน
ผู้ใช้น้ำ(ราย)
น้ำ BLOW-off
(ลบ.ม.)
น้ำสูญเสีย M5 เป้าหมาย น้ำสูญเสีย DMA MASTER เป้าหมาย ที่มาข้อมูล  
จำหน่าย
(ลบ.ม.)
จ่ายฟรี
(ลบ.ม.)
ผลิตจ่าย
(ลบ.ม.)
น้ำสูญเสีย
(ลบ.ม.)
อัตราน้ำสูญเสีย M5 (%) Road Map ผลิตจ่าย
(ลบ.ม.)
น้ำสูญเสีย
(ลบ.ม.)
อัตราน้ำสูญเสีย (%) Master Road Map Data Logger / M.5 /อื่นๆ
รวม 0 0 0 0 0 0 0 %   0 0 0 %